Spildevandsplantillæg

Høring af forslag til spildevandsplantillæg for boligområde ved Rustkammergården, SK 61

11-04-2024

Klagefrist til Screening for miljøvurdering er torsdag d. 9. maj
Høringsfrist på tillæg er torsdag d. 6. juni

Sorø Kommunes Natur, Teknik og Planudvalg godkendte den 8. april 2024 forslag til tillæg til Spildevandsplan for boligområde ved Rustkammergården i Pedersborg, Lokalplan SK 61 til offentlig høring og den medhørende afgørelse om ikke-miljøvurdering af tillægget. 

Forslaget er udarbejdet idet der skal udpeges kloakopland for området, der er Lokalplanlagt med SK 61. Se forslag til tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2020 her.

Tillægget er i offentlig høring i perioden 11. april 2024 til og med den 6. juni 2024. Har du bemærkninger skal de sendes til spildevand@soroe.dk, eller til Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Mrk. ”Spildevand”, Rådhusvej 8, 4180 Sorø så vi har dem senest den 6. juni 2024.

Tillæg til spildevandsplan

Screening for pligt til miljøvurdering
Teknik, Miljø og Drift har endvidere foretaget den lovpligtige miljøkonsekvensscreening af tillægget i forhold til miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 og fundet, at planen ikke medfører væsentlige negative miljøkonsekvenser. 

Du kan se miljøskonsekvensscreeningen her

Du kan se afgørelsen her.


Afgørelsen kan påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt inden 4 uger fra den dag, screeningsafgørelsen er offentliggjort på hjemmesiden. Klagevejledning findes i afgørelsen.

Samtykkeerklæring
Når du indsender bemærkninger til planforslaget eller miljøvurderingsscreeningen, vil dit navn og din adresse komme til at fremgå af et offentligt tilgængeligt notat om de indkomne bemærkninger i høringsperioden, som følger sagen ved den politiske behandling af planens endelige vedtagelse. Ønsker du ikke at give samtykke til dette, bedes du nævne det ved din fremsendelse af høringsbemærkninger.