Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

Sorø Kommune har truffet afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Sorø Kommune i henhold til § 10 i miljøvurderingsloven.

08-05-2024

Klagefrist onsdag den 8. juni 2024.

Formålet med indsatsplanen er at sikre borgerne rent drikkevand – nu og i fremtiden. Planen indeholder beskrivelse af de foranstaltninger, der skal gennemføres, samt retningslinjer for kommunens afgørelser, som har betydning for beskyttelse af grundvandet.

Indsatsplanen fastlægger ikke rammer for fremtidige anlægsprojekter opført på miljøvurderingslovens bilag 1 og 2, og vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Sorø Kommune finder ikke, at planen vil kunne få væsentlig negativ indvirkning på miljøet.

Et udkast til afgørelsen om ikke miljøvurderingspligt af planforslaget har været i høring hos berørte myndigheder i overensstemmelse med § 32 i miljøvurderingsloven. Der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet til afgørelse om ikke miljøvurderingspligt.

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt af indsatsplan

Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse