Screeningsafgørelse af projektforslag

Afgørelse om, at etablering af fjernvarmeledninger ved konvertering af naturgasområde til fjernvarme i Sorø (Etape 2) ikke kræver miljøvurdering

19-06-2024

Klagefrist onsdag d. 17. juli 2024

Sorø Kommune har vurderet, at projektforslaget for fjernvarme i Sorø (Etape 2) kan etableres uden, at det skal miljøvurderes.

Projektet er en fortsættelse af den konvertering fra naturgas til fjernvarme, som blev startet i dele af Sorø by i 2022.

Sorø Kommune har vurderet på baggrund af en screening, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt.

Afgørelsen er truffet på efter § 21 i lov nr. 4 af 3. januar 2023, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Læs afgørelsen og screeningsskema