Miljøvurdering og vandløbsregulering

Høring om regulering med sandfang i Tude Å st. 2484-2499

10-07-2024

Høringsfristen er den 7. august 2024

Sorø kommune påtænker at give tilladelse til at regulere Tude Å på strækningen st. 2484-2499 ved at etablere et sandfang.

Et sandfang er en udvidelse af vandløbets profil både i bredden og i dybden der gør at vandets hastighed falder, således at partikler, der føres med vandet, kan bundfældes.

Formålet er dels at sikre at gydebanker, der etableres i forbindelse med realisering af et vandløbsprojekt efter statens vandområdeplaner, ikke sander til.

Inden reguleringen kan gennemføres skal Sorø kommune give tilladelse til at regulere vandløbet efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven. Derudover skal Sorø Kommune screene projektet efter kriterierne i miljøvurderingsloven, og træffe afgørelse om projektet skal miljøvurderes.

Sorø kommune sender nu afgørelserne i offentlig høring, hvor du har mulighed for at komme med bemærkninger frem til den 7. august 2024.

Du skal sende dine bemærkninger på mail til vandloeb@soroe.dk, hvor du i emnefeltet skriver: ”Høringssvar til sandfang i Tude Å”.

Læs udkast til tilladelse til regulering af vandløbet

Læs udkast til afgørelse om miljøvurdering

Bilag 1 - Ansøgningsskema/screeningsskema