Miljøvurdering af aflysning af lokalplan

Afgørelse om ikke at gennemføre miljøvurdering for aflysning af Lokalplan 93 for Undervisningsinstitution ved Løvegård.

26-04-2024

Klagefristen er den 24-05-2024

Fagenter Teknik, Miljø og Drift har besluttet at igangsætte proces med at få aflyst Lokalplan Nr. 93 Undervisningsinstitution ved Løvegård. Aflysning af lokalplanen sker efter planlovens § 33, stk. 1, nr. 1. Baggrunden for aflysningen af lokalplanen er, at ejendommen har fået en ny ejer, der ikke ønsker at drive institution.

Læs Lokalplan Nr. 93

Miljøvurdering

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift træffer hermed afgørelse om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af aflysning af Lokalplan nr. 93 for undervisningsinstitution ved Løvegård, da kommunen ikke vurderer, at det vil få væsentlig indvirkning på miljøet at aflyse lokalplanen.

Afgørelsen er truffet efter §10 i ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

I vurderingen er bl.a. lagt vægt på, at normal drift som landbrugsejendom vil påvirke omgivelserne mindre end, hvis der havde været institutions drift på ejendommen.

Du kan læse mere i miljøvurderingsscreeningsskemaet.

Læs miljøvurderingsskemaet

Klagevejledning

Du kan klage over Sorø Kommunes afgørelse om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af aflysning af lokalplanen.

Klagen skal indsendes til Planklagenævnet senest den 24-05-2024.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1800 for virksomheder/foreninger. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde yderligere oplysninger om klageportalen på Nævneneshus hjemmeside.

En eventuel klage skal du fremsende direkte til Planklagenævnet via den digitale klageportal. 

Indsend din klage via Klageportalen

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter Landzoneafdelingen
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13