Afgørelser om vandløbsrestaureringer

Høring om afgørelser om vandløbsprojekt i Sandlyng Å

13-12-2023

Høringsfristen er den 7. februar 2024.

Sorø Kommune har som led i at opfylde Statens vandområdeplaner udarbejdet et vandløbsrestaureringsprojekt for Sandlyng Å vest for Stenlille fra Omfartsvejen til tilløbet fra Galtebjerggrøften.

Formålet med restaureringen er at forbedre de fysiske forhold i vandløbet ved at der udlægges grus og større sten i vandløbet samt plantes skyggegivende træer til gavn for vandløbets planter, fisk og smådyr. Dette skal bidrage til at sikre en god økologisk tilstand i vandløbet.

Inden projektet kan gennemføres skal Sorø Kommune træffe afgørelse efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven.

Sorø Kommunen sender nu afgørelserne i offentlig høring, hvor du har mulighed for at komme med bemærkninger frem til den 7. februar 2024.

Du skal sende dine bemærkninger i e-mail til vandloeb@soroe.dk, hvor du i emnefeltet skriver: "Høringssvar til vandløbsprojekt i Sandlyng"  

Læs udkast til vandløbsafgørelse og §3-dispensation

Bilag 1: Forundersøgelsesrapporten

Bilag 2: Kommunens projektansøgning til Miljø- og Fiskeristyrelsen

Bilag 3: Kort med de planlagte indsatser

Bilag 4: Matrikler der grænser op til vandløbet inden for projektområdet.

Læs udkast til afgørelse om at projektet ikke er VVM-pligtigt

Send dit høringssvar til vandloeb@soroe.dk

Kontaktinfo

Teknik, Miljø og Drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter Vandløbsafdelingen
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13