Regnskab 2021

Regnskabet for 2021

Kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune besluttede på sit møde d. 27. april 2022, at oversende regnskabet til revison (pkt. 62 i referatet).

Ledelsens årsberetning til regnskab 2021

Det var en enig kommunalbestyrelse, der vedtog budgetaftalen for 2021. Budgetaftalen blev udarbejdet indenfor rammerne af Budgetloven og Kommunalbestyrelsens Kodeks for det gode budgetarbejde. Det var samtidig en budgetaftale med nye muligheder for Sorø Kommune, efter at et bredt flertal i Folketinget vedtog en reform af kommunernes tilskuds- og udligningssystem. Reformen betød, at Sorø fremover modtager større indtægter end tidligere, og budgetaftalen for Sorø Kommune udmøntede dette i nye initiativer og investeringer i kommunen.  Budgetaftalen bidrog desuden til at indfri målene i Økonomiaftalen for 2021 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening, hvor der var lagt vægt at sikre velfærden i en tid, hvor den demografiske udvikling sætter pres på kommunerne.

Sorø Kommunes regnskab 2021 er fortsat påvirket af covid-19 på mange niveauer. Dels har pandemien fortsat krævet ressourcer og indsatser på tværs af organisation. I 2021 er der opgjort udgifter relateret til covid-19 for 12,7 mio. kr., hvoraf 4,6 mio. kr. er finansieret via øget tilskud fra Staten mens de øvrige 8,1 mio. kr. er afholdt som en del af den almindelige drift. Samtidig kom servicerammen for 2021 tidligt under pres, da mange projekter og aktiviteter blev udskudt fra 2020 til 2021. Oven i det har der både i Sorø Kommune og mange af landets andre kommuner været pres på flere af velfærdsområderne. Samlet set betyder det, at Sorø Kommune har overskredet sin serviceramme med 17,6 mio. kr. Heraf kan størstedelen direkte tilskrives udgifter til covid-19, som der ikke er givet ekstra serviceramme til at afholde. Det er aftalt, at Regeringen og Kommunernes Landsforening forhandler om en efterregulering af kompensationen til kommunerne for covid-19 udgifter i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2023.

Sorø Kommunes regnskab 2021 viser et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på -93,2 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. mindre end det oprindelige budget for 2021 og 3,3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget (negativt fortegn = overskud). Merforbruget på den ordinære drift hænger dels sammen med kommunens udgifter til håndtering af covid-19, hvor der i Sorø er brugt udgifter for 12,7 mio. kr. og modtaget en kompensation fra staten på 4,6 mio. kr. Det er aftalt, at kommunernes samlede udgifter til håndtering af covid-19 i 2020 og 2021 opgøres til forhandlingerne om Økonomiaftalen for 2023. Samtidig har der i 2021 også været pres på økonomien på flere driftsområder, og der har i alt været et merforbrug på kommunens driftsudgifter på 4,1 mio. kr. Regnskabet udviser dog et mindreforbrug på driftsudgifterne på -8,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket særligt hænger sammen med nedreguleringer af økonomien på arbejdsmarkedsområdet på grund af en markant lavere ledighed end ventet ved budgetlægningen for 2021. I forbindelse med midtvejsreguleringen for 2021 er overfinansieringen af arbejdsmarkedsområdet tilbagebetalt til Staten. Regnskab 2021 fremgår af oversigten: "Driftsregnskabet-Regnskabsopgørelse", hvor fordelingen af mer- og mindreforbrug på de enkelte politikområder også kan ses.

Det oprindelige anlægsbudget for 2021 var 75,2 mio. kr. Som følge af periodeforskydninger fra 2020 til 2021 i kommunens anlægsprojekter, tillægsbevillinger i 2021 og overførsler fra 2021 til 2022, er det korrigerede nettoanlægsbudget 63,2 mio. kr. Regnskab 2021 viser et forbrug vedrørende anlægsprojekter på 52,1 mio. kr., og derved et mindreforbrug på -11,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf søges 8,3 mio. kr. overført til 2022. Herudover er der allerede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 overført anlægsmidler fra 2021 til perioden 2022-2025 for i alt 36,3 mio. kr.

Regnskabet viser et samlet overskud på -45,2 mio. kr., også kaldet et strukturelt overskud. Dertil kommer optagne lån på -3,8 mio. kr., afdrag på lån med 68,2 mio. kr. samt finansielle forskydninger, som samlet set betyder et fald i likviditeten 15,1 mio. kr. i året. Finansieringsoversigten viser, hvorledes regnskabsresultatet hænger sammen med likviditetsudviklingen fra primo til ultimo i 2021 i kombination med afdrag på lån, ny lånoptagelse og øvrige finansforskydninger. Af finansieringsoversigten fremgår også ændring af de likvide beholdninger. For yderligere uddybning af finansieringsoversigten henvises til regnskabets afsnit med noter og bemærkninger. Endelig viser regnskabets Balance kommunens aktiver og passiver, der er yderligere specificeret i note 1 til 14.

Forsyningsområdet udviser i regnskab 2021 et overskud på -4,1 mio. kr. som følge af forskydninger mellem udgifter og indtægter mellem årene.

For yderligere uddybning henvises til regnskabets afsnit med noter og bemærkninger, samt hoved- og nøgletal, hvor resultater fra perioden 2016 til og med 2021 fremgår.

Kontakt

Økonomi

Tlf.: 57 87 60 00
okopers@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø