Grundlovsceremoni

Deltag i grundlovsceremonien for at få dansk statsborgerskab

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere.

Når den lov om indfødsretsmeddelelse, du er optaget på, er vedtaget, modtager du et brev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet med information om grundlovsceremonien, hvis du er omfattet af krav om deltagelse i en ceremoni. Brevet bliver sendt til din e-Boks kort tid efter lovens vedtagelse.

Tro- og love erklæring

I brevet er vedlagt en erklæring til brug for afgivelse af oplysninger på tro og love om eventuelle strafbare forhold begået her i landet og i udlandet. Det er en betingelse for din deltagelse i en grundlovsceremoni, at du udfylder og underskriver erklæringen og sender den til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet skal have modtaget din udfyldte og underskrevne erklæring senest 10 hverdage før, du skal deltage i en grundlovsceremoni.

Erklæringen kan sendes til ministeriet via e-Boks eller på:

indfoedsret@uim.dk

Du kan også sende den underskrevne erklæring til:

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Hvis Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke har modtaget din udfyldte og underskrevne erklæring senest 10 hverdage før, du skal deltage i en grundlovsceremoni, vil du ikke kunne deltage i grundlovsceremonien, men vil i stedet blive henvist til at deltage i en senere ceremoni.

Sorø Kommune afholder næste grundlovsceremoni:

Den 12. september 2024 kl. 16.00
Det gl. Rådhus, Byrådssalen, Torvet 2 i Sorø

Du skal medbringe legitimation til ceremonien. Det skal være ét af disse tre:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat et opholdssticker

Tilmeldingsfristen til næste grundlovsceremoni er senest den 12. august 2024.

Du tilmelder dig arrangementet ved at sende en mail til:

byraadscenter@soroe.dk

Du skal oplyse navn, adresse, telefonnr., cpr.nr. og hvor mange af dine pårørende, der deltager i arrangementet.

Når du har deltaget i grundlovsceremonien, underskrevet ceremonierklæringen og udvekslet håndtryk med borgmesteren, får du udleveret dit statsborgerretsbevis som dokumentation for, at du er blevet dansk.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside