Nyhed

Sorø Kommuneplan er vedtaget

05-06-2024

Sorø Kommuneplan 2023-2034 er endeligt vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet den 22. maj 2024.

Sorø Kommuneplan udstikker bl.a. retningslinjerne for byudvikling, erhverv og placering af tekniske anlæg under hensyntagen til Sorøs natur-, landskabs- og kulturværdier.

Kommuneplanen er endeligt vedtaget i henhold til planlovens § 27 efter at have været i offentlig høring to gange.

Læs Sorø Kommuneplan

De ændringer, der er foretaget i forhold til Sorø Kommuneplan 2019-2030 fremgår af ændringsnotatet.

Læs Ændringsnotatet

Bemærkninger fra den første høring (høringsperiode 31. maj til den 23. august 2023) ses i hvidbogen.

Læs hvidbog

Ændringer på baggrund af den første høring fremgår af bilag 2.

Læs bilag 2

Oprindeligt skulle kommuneplanen have været vedtaget i december 2023. Men i december fremsatte kommunalbestyrelsen ændringsforslag til kommuneplanen, der medførte at kommuneplanen skulle i en fornyet høring.

Læs referatet fra mødet den 13. december 2023, pkt. 423.

Læs referat

Ændringerne til det planforlag, der blev sendt i sendt i fornyet høring fremgår af ændringsnotatet.

Læs Ændringsnotatet

Bemærkninger fra den fornyede høring (høringsperiode 10. januar til den 6. marts 2024) ses i hvidbogen.

Læs hvidbog

Den fornyede høring gav ikke anledning til ændringer i planen.

Efter den fornyede høring har kommunalbestyrelsen vedtaget kommuneplanen endeligt på deres møde den 22. maj 2024.

Læs referatet fra mødet den 22. maj 2024, pkt. 531.

Læs referat

Miljøvurdering

Kommuneplanen er miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Miljøvurderingen finder du nederst i menuen under ”Hovedstruktur”.

Læs Miljøvurderingen 

Sorø Kommune har udarbejdet en sammenfattende redegørelse, hvor det blandt andet er beskrevet, hvordan miljøhensyn er integreret i planlægningen, hvordan høringssvarene, er taget i betragtning, og hvorledes kommunen vil overvåge miljøpåvirkningerne af planen.

Læs den sammenfattende redegørelse

Planens retsvirkninger  

Kommunalbestyrelsen skal virke for planens gennemførelse. Kommunens lokalplanplanlægning, anden planlægning og lovadministration må ikke stride imod kommuneplanen. Ændringer til kommuneplanen kan gennemføres i planperioden via kommuneplantillæg.

Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt.

Klagevejledning 

Alle, der har en retlig interesse i kommuneplanen og miljøvurderingen, kan klage over den endelige vedtagelse. Klagen skal sendes til Planklagenævnet inden 4 uger fra denne offentliggørelse, dvs. senest den 3. juli 2024 inden midnat. Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages.   Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Hvis du ønsker at klage, skal klagen indsendes digitalt til Sorø Kommune via Planklagenævnets Klageportal hos Nævnenes Hus.  

Klageportalen findes på

www.naevneneshus.dk.  

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Sorø Kommune i Klageportalen. Klagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/foreninger, før en klage behandles. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.  

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Sorø Kommune på e-mail: plan@soroe.dkder herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet. Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  

Indsend din klage via Klageportalen 

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.