Nyhed

Fornyet høring af FORSLAG TIL SORØ KOMMUNEPLAN 2023-2034

09-01-2024

Forslag til Sorø Kommuneplan 2023-2034 er i fornyet høring frem til den 6. marts 2024.

Sorø Kommunalbestyrelse har i henhold til planlovens § 24 vedtaget fornyet høring af Forslag til Sorø Kommuneplan 2023-2034.

Sammen med Forslag til Sorø Kommuneplan fremlægges i henhold til § 32, stk. 1, nr. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) den ledsagende miljørapport.

Den fornyede høring af kommuneplanforslaget med miljørapport er i høring i perioden 10. januar – 6. marts 2024.

Hvorfor sendes kommuneplanforslaget i fornyet høring?

Kommuneplanforslaget sendes i fornyet høring, fordi Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal ske nogle ændringer i Forslag til Sorø kommuneplan 2023, som var i høring i perioden 31. maj – 23. august 2023.

Ændringerne er vurderet at være så væsentlige, at det kræver en fornyet høring.

Med ændringerne bliver hele Ankerhusgrunden udlagt til boligområde og muligheden for detailhandel i området udgår.

Herudover udgår to boligområder Pe.B13 ved Sorø Camping og Fr.B17 syd for Odinsvej på Frederiksberg.

Hvor finder du planforslaget?

Kommuneplanforslaget med miljørapport er en digitalplan.

Miljørapporten ligger nederst under fanen "Hovedstruktur".

Læs Forslag til kommuneplan og miljørapporten

Ændringerne som sendes i fornyet høring er beskrevet i Ændringsnotat 2.0.

Læs Ændringsnotat 2.0

Derudover kan du i det ændringsnotat, der fulgte med planforslaget i høringsperioden 31.5-23.8.2023 få et overblik over de ændringer, som kommuneplanforslaget indebærer i forhold til den gældende Sorø Kommuneplan 2019-2030.

Læs om ændringerne i forhold til den gældende kommuneplan

Behandling af bemærkninger til kommuneplanforslaget i høringsperioden 31. maj – 23. august 2023

Kommunalbestyrelsen har behandlet de bemærkninger, der kom i høringsperioden 31. maj – 23. august 2023. Bemærkningerne med kommunens kommentering er samlet i hvidbogen.

Læs hvidbogen

Ændringerne som følger af hvidbogen, og som Kommunalbestyrelsen har godkendt, tilrettes først, når Kommunalbestyrelsen har vedtaget kommuneplanforslaget endeligt.

Læs om ændringerne i forhold til den gældende kommuneplan

Har du bemærkninger til den fornyede høring?

Hvis du vil sende et høringssvar, opfordres du til at gøre det via menupunktet "Indsend kommentar" i det digitale kommuneplanforslag. Du kan dog også vælge at sende dit høringssvar direkte til plan@soroe.dk. Bemærkninger mv. skal være kommunen i hænde senest den 6. marts 2024.

De indkomne høringssvar behandles forud for den endelige vedtagelse af kommuneplanen. I den forbindelse vil dit høringssvar inklusiv dit/jeres navn og adresse blive offentligt tilgængeligt i forbindelse med den politiske behandling af den endelige vedtagelse af kommuneplanen. Ønsker du ikke at give samtykke til dette, bedes du give besked herom til plan@soroe.dk.

Retsvirkninger

Retsvirkningerne af en kommuneplan er ifølge planlovens § 12 stk. 2 og 3:

Stk. 2. Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Stk. 3. Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter Planlægningsafdelingen
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13