Tilladelse til medbenyttelses af dræn

31-03-2023

Sorø Kommune giver tilladelse efter vandløbsloven til medbenyttelse af brønd og drænrør på matrikel nr. 1z Skuerup, Stenlille.

Ejer af Skuerupvej 21, 4295, har den 26. januar 2023 søgt om tilladelse til at medbenytte et eksisterende dræn beliggende på ansøgers ejendom. Det eksisterende dræn har formentligt udløb i Sandlyng Å.

Udkast til tilladelsen har været i 8 ugers høring frem til 3. marts, og der er ikke indkommet bemærkninger.

Det er Sorø Kommunes vurdering, at drænet er omfattet af vandløbslovens §2, da der er tale om en ledning som krydser ansøgers ejendom.

Tilladelsen begrundes med, at tilslutningen ikke vil have nogen væsentlig afstrømningsmæssig betydning for det eksisterende drænsystem. Hele ejendommens tagvand har tidligere været tilledt til brønden. Ansøger ønsker kun at tilkoble halvdelen af tagfladen, og der vil kun tilledes halvt så meget vand som tidligere.

Derudover har kommunen på baggrund af en VVM-screening truffet afgørelse om, at der ikke er pligt til at udarbejde en særlig miljøvurdering, da projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven.

Her kan du læse kommunens afgørelser:

Tilladelse til medbenyttelse

Afgørelse om ikke VVM-pligt