Pressemeddelelse

Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbud til Hjemmeplejen i Dianalund

31-05-2023

Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver sit påbud til Hjemmeplejen i Dianalund efter et opfølgende tilsynsbesøg i marts 2023.

Hjemmeplejen i Dianalund fik den 7. december 2022 et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter et planlagt ældretilsyn. Efter et opfølgende tilsynsbesøg den 9. marts 2023 har Styrelsen nu ophævet påbuddet.

Styrelsen konstaterer, at hjemmeplejen har implementeret relevante faglige metoder og systematiske arbejdsgange i forbindelse med at yde den daglige pleje, omsorg og hjælp til borgerne. Der er derudover foretaget en organisationsændring og ansat yderligere medarbejdere til at understøtte den social- og plejefaglige dokumentation, ligesom der er fastlagt en entydig og overskuelig praksis for hvor, hvornår og hvordan, der skal dokumenteres.

Styrelsen for Patientsikkerhed bemærker desuden, at borgerne oplever at have indflydelse på deres eget liv og være inddraget i beslutninger med betydning for hverdagslivet. De oplever trivsel, og at nære relationer bliver inddraget i det omfang, borgerne ønsker det.

”Derudover har repræsentanterne fra Styrelsen under tilsynet observeret, at der er en værdig tone og adfærd fra medarbejdernes side, og at hjemmeplejen fremstår som meget velorganiseret med gode procedurer, god tone og adfærd og systematik i arbejdsgangene. Det er jeg selvfølgelig både glad for og stolt af,” fortæller leder af Sundhed og Omsorg i Sorø Kommune Pia Nyborg Hansen.

”Vi tager Styrelsens konklusioner meget seriøst, så da vi fik påbuddet, gik vi straks i gang med at udarbejde og effektuere en ambitiøs handleplan for at få rettet op på kritikpunkterne. Konklusionerne fra det opfølgende tilsyn bekræfter os derfor i, at det store arbejde, der er blevet udført, har båret frugt.”

På et enkelt punkt fandt Styrelsen dog stadig mangler, nemlig under målepunktet "Fokus på ændringer i borgernes funktionsevne og helbredstilstand". Dette danner baggrund for den samlede vurdering om, at der i hjemmeplejen er mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at hjemmeplejen vil være i stand til at rette op på dette målepunkt ud fra den rådgivning, der blev givet under tilsynet.

Formand for Social og Sundhedsudvalget Lars Schmidt udtaler:

”Vi har fra politisk side fulgt arbejdet i hjemmeplejen i Dianalund tæt. Jeg er utroligt glad for det store arbejde, der er foretaget efter udstedelsen af påbuddet, og at der nu er rettet op på de kritikpunkter, Styrelsen kom med. Vi vil også holde snor i, at denne sidste mangel bliver fulgt til dørs. Vi ønsker, at borgere i Sorø Kommune, der har brug for hjemmepleje, får den bedst mulige hjælp og støtte. Derfor er disse tilsynsbesøg vigtige for det løbende blik på kvaliteten af vores service til borgerne.”

Baggrund for påbuddet

Den 4. oktober 2022 foretog Styrelsen for Patientsikkerhed et planlagt ældretilsyn i hjemmeplejen i Dianalund. Formålet med styrelsens ældretilsyn er blandt andet at vurdere, om den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje har den fornødne kvalitet.

Under tilsynet blev der ved gennemgang af tre borgerjournaler fundet mangler i hjemmeplejens praksis. Det angik blandt andet understøttelse af borgernes selvbestemmelse samt mangelfuld dokumentationspraksis. Manglerne udløste et påbud om, at hjemmeplejen skulle sikre, at der rettes op for at sikre den rette kvalitet i tilbuddet.

Yderligere informationer

Læs tilsynsrapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed her