Nyhed

Lokalplan SK 76 - Boligområde nord for Rørstensgården er endeligt vedtaget

03-05-2023

Lokalplanen for et nyt boligområde nord for Rørstensgården på Frederiksberg er vedtaget endeligt.

Sorø Kommunalbestyrelse har i henhold til planlovens § 24 vedtaget Lokalplan SK 76, Boligområde nord for Rørstensgården (link til planforslaget). Lokalplanen udstikker rammerne for et nyt boligområde på Frederiksberg.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen er udarbejdet for at skabe det planmæssige grundlag for udvikling af boliger nord for Rørstensgården på Frederiksberg.

Hensigten med lokalplanen er at fastlægge rammerne for ny Boligbebyggelse.

Det er i forbindelse med den endelige vedtagelse besluttet at foretage en række mindre rettelser og tilføjelser i lokalplanen i forhold til det

offentliggjorte planforslag.

Planens retsvirkninger

Efter denne bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre kommunen har meddelt dispensation hertil efter planlovens regler.

Klagevejledning

Alle, der har en retlig interesse i lokalplanen, kan klage over dens endelige vedtagelse til Planklagenævnet inden 4 uger fra denne

offentliggørelse, dvs. senest den 24. maj 2023 inden midnat. Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages.

Hvis du ønsker at klage, skal klagen indsendes digitalt til Sorø Kommune via Planklagenævnets Klageportal hos Nævnenes Hus.

Klageportalen findes på www.naevneneshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Sorø Kommune i Klageportalen.

Klagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/foreninger, før en klage

behandles. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til

det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Sorø Kommune på e-mail:

plan@soroe.dk, der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet. Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Åbningstider
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13