Nyhed

Høring af FORSLAG TIL SORØ KOMMUNEPLAN 2023-2034

31-05-2023

Forslag til Sorø Kommuneplan 2023-2034 er i høring frem til den 23. august.

Sorø Kommunalbestyrelse har i henhold til planlovens § 24 vedtaget offentlig fremlæggelse af Forslag til Sorø Kommuneplan 2023-2034.

Kommunalbestyrelsen har samtidig i henhold til § 32, stk. 1, nr. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) vedtaget offentlig fremlæggelse af den ledsagende miljørapport.

Kommuneplanforslaget med miljørapport er i høring i perioden 31. maj – 23. august 2023.

Borgermøde

Der holdes borgermøde om kommuneplanforslaget tirsdag den 20. juni på Sorø Borgerskole fra kl. 19-21.

Hvor finder du planforslaget?

Læs Kommuneplanforslaget med miljørapport.

Miljørapporten ligger nederst under fanen "Hovedstruktur".  

Ønsker du et overblik over de ændringer, kommuneplanforslaget indebærer i forhold til den gældende Sorø Kommuneplan 2019-2030, kan du med fordel læse det ændringsnotat, der er udarbejdet i tilknytning til planforslaget.

Læs ændringsnotatet

Du har mulighed for at sende et høringssvar

Hvis du vil sende et høringssvar, opfordres du til at gøre det via menupunktet "Indsend kommentar" i det digitale kommuneplanforslag. Du kan dog også vælge at sende dit høringssvar direkte til plan@soroe.dk.

Høringssvaret skal være kommunen i hænde senest den 23. august 2023.

De indkomne høringssvar behandles forud for den endelige vedtagelse af kommuneplanen.

I den forbindelse vil dit høringssvar inklusiv dit/jeres navn og adresse blive offentligt tilgængeligt i forbindelse med den politiske behandling af den endelige vedtagelse af kommuneplanen.

Ønsker du ikke at give samtykke til dette, bedes du give besked herom til plan@soroe.dk.

Retsvirkninger

Retsvirkningerne af en kommuneplan er ifølge planlovens § 12 stk. 2 og 3:

Stk. 2. Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Stk. 3. Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13