Nyhed

Delvis ophævelse af lokalplan SK 3

31-05-2023

Ophævelse af en del af lokalplanen for boligområde vest for Haverup.

Sorø Kommune har i henhold til planlovens § 33, stk. 1, nr. 1, vedtaget delvis ophævelse af Lokalplan SK 3 for boligområde vest for Haverup.

 

Den delvise ophævelse af planen har udtaget en del af planområdet, hvor der var planlagt for boliger. Det udtagne område vil blive tilbageført til landzone og være omfattet af landbrugspligten.

 

Konsekvenserne for lokalplanens delvise ophævelse

For den matrikel, hvor der sker ophævelse af lokalplanen er konsekvensen, at matriklen ikke længere vil kunne anvendes til boligudbygning, men vil blive tilbageført til landzone og fortsat være omfattet af landbrugspligten.

 

Klagevejledning

Alle, der har en retlig interesse i lokalplanen, kan klage over dens endelige vedtagelse til Planklagenævnet inden 4 uger fra denne offentliggørelse, dvs. senest den 28. juni 2023 inden midnat. Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages.

 

Hvis du ønsker at klage, skal klagen indsendes digitalt til Sorø Kommune via Planklagenævnets Klageportal hos Nævnenes Hus. Klageportalen findes på www.naevneneshus.dk.

 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Sorø Kommune i Klageportalen. Klagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/foreninger, før en klage behandles. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Sorø Kommune på e-mail:

plan@soroe.dk, der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet. Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift