Nyhed

Tilladelse til udledning af separatkloakeret overfladevand til Tude Å.

30-06-2023

Sorø Kommune har givet tilladelse til at Sorø Spildevand A/S må udlede almindeligt separatkloakeret overfladevand fra et erhvervsområde på 17 ha ved Tangagervej (SK 45) i Pedersborg til Tude Å.

Tilladelsen tager hensyn til Tude Ås hydrauliske kapacitet og opland, med en tilladt afstrømning fra bassin svarende til den naturlige afstrømning fra oplandet på 0,5 l/s ha. Bassinet er desuden klimatilpasset til at kunne rumme ca. en 30 års regnhændelse.

 

Endvidere renses overfladevandet inden udledning I et vådt bassin, der betragtes som bedste tilgængelig teknologi på området. Bassinet fjerner en række stoffer I vandet ved, at der sker bundfældning af partikler.

 

Det er desuden vurderet, at udledningen er I overensstemmelse med naturbeskyttelsen, grundvandsbeskyttelsen og beskyttelse af overfladevand. Derudover er det vurderet, at Natura 2000 områder og bilag 4 arter ikke påvirkes.

 

Det er således vurderet at man ikke vil kunne påvise en effekt af udledningen i Tude Å, eller nedstrøms vandområder.  

 

Du kan læse tilladelsen her, hvor du også finder klagevejledning. Klagefristen er den 28. juli 2023.  

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13