Høring

Screeningsafgørelse for BAT-bassin

30-06-2023

Sorø Kommune har truffet screeningsafgørelse for BAT-bassin på matr. 17a og 20i, Pedersborg.

IGS Rådgivende Ingeniører har den 15. maj 2023 på vegne af Sorø Forsyning A/S indsendt ansøgningsskema om etablering af et nyt regnvandsbassin på matrikel nr. 17a og 20i, Pedersborg By, Pedersborg. Bassinet etableres som et åbent jordbassin med permanent vandspejl, og tæt bund af ler.

 

Afløb fra bassin styres af regulator med en afskærende kapacitet på 8 l/s, svarende til 0,5 l/s per ha. brutto. Afledningen fra bassinet sker via afskærende ledning over mark mød øst til recipient Tude Å.

 

Sorø Kommune har på baggrund af en miljøvurderingsscreening (bilag 2) vurderet, at det samlede projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er miljøvurderingspligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

 

Vurderingen bygger blandt andet på at der tages hensyn til Tude Ås hydrauliske kapacitet og opland, med en tilladt afstrømning svarende til den naturlige afstrømning fra oplandet på 0,5 l/s ha. Desuden renses overfladevandet inden udledning i et vådt bassin, der betragtes som den nuværende bedste tilgængelige teknologi. Bassinet fjerner en række stoffer i vandet ved, at der sker bundfældning af partikler. Det er desuden vurderet, at udledningen ikke vil påvirke naturbeskyttelse, grundvandsbeskyttelse samt overfladevand i væsentlig grad. Derudover er det vurderet, at Natura 2000 områder og bilag 4 arter ikke påvirkes.

 

Læs:

 

Klagefristen er på 4 uger fra offentliggørelsen, det vil sige den 28. juli 2023. Se mere i afsnittet om klagevejledning i Screeningsafgørelsen.

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13