Nyhed

Lokalplan SK61 - Boligområde ved Rustkammergården er endeligt vedtaget

27-06-2023

Lokalplan SK61 og kommuneplantillæg for nyt boligområde ved Rustkammergården i Pedersborg er vedtaget endeligt.

Sorø Kommunalbestyrelse har i henhold til planlovens § 24 vedtaget Lokalplan SK 61, Boligområde ved Rustkammergården samt kommuneplantillæg 7- 2022 til Sorø Kommuneplan 2019-2030. Lokalplanen udstikker rammerne for et nyt boligområde i Pedersborg.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen er udarbejdet for at skabe det planmæssige grundlag for udvikling af boliger omkring den tidligere Rustkammergård i Pedersborg. Hensigten med lokalplanen er at fastlægge rammerne for ny boligbebyggelse.

Det er i forbindelse med den endelige vedtagelse besluttet at foretage en række mindre rettelser og tilføjelser i lokalplanen i forhold til det offentliggjorte planforslag, som fremgår af oversigten over ændringerne til lokalplanen.

Planens retsvirkninger

Efter denne bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre kommunen har meddelt dispensation hertil efter planlovens regler.

Klagevejledning

Alle, der har en retlig interesse i lokalplanen, kan klage over dens endelige vedtagelse til Planklagenævnet inden 4 uger fra denne offentliggørelse, dvs. senest den 25. juli 2023 inden midnat. Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages.

Hvis du ønsker at klage, skal klagen indsendes digitalt til Sorø Kommune via Planklagenævnets Klageportal hos Nævnenes Hus. Klageportalen findes på www.naevneneshus.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Sorø Kommune i Klageportalen.

Klagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/foreninger, før en klage behandles. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Sorø Kommune på e-mail: plan@soroe.dk, der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet. Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Åbningstider

Man-tir 10.00-12.00
Ons lukket
Tor-fre  10.00-12.00