Nyhed

Lokalplan SK 77 er vedtaget

28-06-2023

Lokalplanen for Boligområde ved Sognefogedvej er endeligt vedtaget.

Sorø Kommunalbestyrelse har i henhold til planlovens § 27 endeligt vedtaget Lokalplan SK 77, Boligområde ved Sognefogedvej.

Planens indhold

Lokalplanen er udarbejdet for at skabe det planmæssige grundlag for udvikling af et boligområde ved Sognefogedvej.

Hensigten med lokalplanen er at fastlægge rammerne for ny boligbebyggelse af tæt-lav karakter (rækkehuse).

Det er i forbindelse med den endelige vedtagelse besluttet at foretage en række mindre rettelser og tilføjelser i lokalplanen i forhold til det offentliggjorte planforslag, som fremgår af oversigten over ændringerne til lokalplanen.

Planens retsvirkninger

Efter denne bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre kommunen har meddelt dispensation hertil efter planlovens regler.

Klagevejledning

Alle, der har en retlig interesse i lokalplanen, kan klage over dens endelige vedtagelse til Planklagenævnet inden 4 uger fra denne offentliggørelse, dvs. senest den 26. juli 2023 inden midnat. Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages.

Hvis du ønsker at klage, skal klagen indsendes digitalt til Sorø Kommune via Planklagenævnets Klageportal hos Nævnenes Hus.

Klageportalen findes på www.naevneneshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Sorø Kommune i Klageportalen. Klagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/foreninger, før en klage behandles. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Sorø Kommune på e-mail: plan@soroe.dk, der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet.

Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Åbningstider

Man-tir 10.00-12.00
Ons lukket
Tor-fre  10.00-12.00