Nyhed

Høringer om regulering

05-07-2023

Høring om regulering af Skjævtemoseløbet samt miljøvurderingsscreeningen

Formålet med reguleringen er at sikre vandafledningsevnen på problemstrækninger i Skjævtemoseløbet. Det skal ske ved henholdsvis at rørlægge en strækning og at åbne en rørlagt strækning.

Reguleringen

Reguleringen af vandløbet kræver tilladelse i henhold til vandløbslovens § 17 samt § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. I henhold til bestemmelserne i disse love skal vi derfor sende reguleringsprojektet i offentlig høring i mindst 4 uger.

Kommunen har udarbejdet et udkast til tilladelse efter vanløbsloven

Miljøvurderingsscreening

Reguleringen er blevet screenet efter miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 og bilag 6. Udkast til screeningsafgørelse samt screening fremlægges ligeledes i 4 ugers høring.

Høringssvar

Oplysninger og eventuelle indsigelser imod projektet og VVM-screeningen skal indgives skriftligt til Fagcenter Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø.

Høringssvar vedrørende reguleringerne skal sendes til vandloeb@soroe.dk senest den 2. august 2023.

Høringssvar vedrørende miljøvurderingsscreeningen, skal sendes til landzone@soroe.dk senest den 2. august 2023.

Når høringsperioden er udløbet, gennemgås alle høringssvar inden der træffes endelig afgørelse om reguleringen besluttes og om miljøvurderingsscreeningen. Der tages konkret stilling til om høringssvar skal indarbejdes i reguleringen, og om det påvirker udfaldet af screeningsafgørelsen.

Vedtages afgørelserne om reguleringen og miljøvurderingsscreeningen, er der efterfølgende mulighed for at klage over disse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Spørgsmål

Hvis du har du har spørgsmål til projektet kan du kontakte Fagcenter Teknik, Miljø og Drift på e-mail vandloeb@soroe.dk eller på tlf. 57 87 60 00.

Kontaktinfo

Teknik, Miljø og Drift
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13