Nyhed

Forslag til Lokalplan SK 75

05-07-2023

Ny planlægning for boliger og dagligvarebutik ved Ankerhus i Sorø er i høring til den 20. september 2023.

Sorø Kommunalbestyrelse har den 21. juni 2023, efter afstemning, godkendt Forslag til Lokalplan SK 75, Boligområdet Ankerhus – derfor sendes lokalplanforslaget nu i offentlig høring.

Den offentlige høring forløber fra 5. juli 2023 - 20. september 2023.

Som du kan læse i referatet fra Kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2023 (pkt. 331), har det politiske mindretal har bedt om, at følgende fremgår af høringsmaterialet:

”A, B, Ø og F stemmer imod punkt 1-2, idet der ønskes en lokalplan, der sætter respekten for kulturmiljøet i centrum. Derudover ønskes bebyggelsesprocenten fastholdt på 30% og max byggehøjde på tre etager for at sikre kulturmiljøet bygninger og beplantning i sammenhæng.

Endvidere finder A, F og Ø ikke, at Supermarked (detailhandelsbutik) hører hjemme i kulturmiljøet, og det bør udtages af lokalplanen. Arealet kan i stedet anvendes til boligområde. Endelig er Enhedslisten imod, at der som altid, undlades en miljøundersøgelse inden der bygges.”

Informations- og borgermøde

Onsdag den 16. august 2023 kl. 17-19 inviterer Sorø Kommune til et informations- og borgermøde på Ankerhus, Slagelsevej 70-72, 4180 Sorø.

Der bliver orienteret om lokalplanforslaget og den kommende proces. Det vil ligeledes være muligt at stille spørgsmål.

Forhåndstilmelding er nødvendig. Mødet gennemføres ved min. 5 tilmeldte. Tilmelding og yderligere information skal ske til Ellen Sloth Christensen på plan@soroe.dk (skriv: ”tilmelding borgermøde Ankerhus” i emnefeltet)

Tilmeldingsfristen er senest den 9. august 2023 kl. 12.

Mulighed for indflydelse – frist for indsendelse af bemærkninger

Planforslaget fremlægges i offentlig høring i perioden 5. juli – 20. september 2023.

Eventuelle indsigelser, kommentarer og bemærkninger til lokalplanforslaget skal derfor være kommunen i hænde senest den 20. september 2023 inden midnat, gerne via e-mail til plan@soroe.dk. (skriv: ”Forslag til lokalplan, Ankerhus – høringsbemærkning” i emnefeltet).

Når du indsender bemærkninger til lokalplanforslaget, vil dit høringssvar inkl. navn/adresse/e-mail komme til at fremgå af et offentligt tilgængeligt notat i forbindelse med den politiske behandling af lokalplanens endelige vedtagelse. Ønsker du ikke at give samtykke til dette, bedes du nævne det, når du fremsender dine høringsbemærkninger.

Lokalplanforslagets indhold

Forslag til Lokalplan SK 75, Boligområdet Ankerhus er udarbejdet for at skabe det planmæssige grundlag for udviklingen af et nyt blandet byområde af høj kvalitet og som tilpasses i forhold til kulturmiljøet og den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse og beplantning.

Det vil sige et nyt boligområde med bl.a. rækkehuse og etageboliger omkring den tidligere husholdningsskole og seminarium Ankerhus samt dagligvarebutik i områdets sydvestlige hjørne, der tager hensyn til områdets bevaringsværdier.

Lokalplanforslaget har desuden til formål at sikre bevaringen af eksisterende bebyggelse og beplantning med kulturhistorisk værdi for området. Dette sker ved at bygninger og træer udpeges som bevaringsværdige med forbud mod nedrivning.

Lokalplanforslaget erstatter den eksisterende Lokalplan nr. 19 fra 1982 samt Tillæg nr. 1 fra 1992. Gældende lokalplaner i Sorø Kommune kan ses på Sorøkortet.

Kommuneplanrammen ændres

Planlægningen kræver, at kommuneplanrammen, der er gældende for området, ændres. En del af området ændres fra en ramme med offentlige formål til en boligramme med mulighed for fx liberalt erhverv, museum mv. Den sydvestlige del af området ændres til et centerområde, hvor der er mulighed for lokalcenter til dagligvarebutik.

Derudover foreslås området udpeget som kulturmiljø.

Begge dele sker i forbindelse med revision af kommuneplanen. Forslag til Sorø Kommuneplan 2023 – 2034 er i offentlig høring til den 23. august 2023.

Hvis du har bemærkninger til ændring af kommuneplanrammen ved Ankerhus eller udpegning af området som kulturmiljø, kan du indsende bemærkninger til plan@soroe.dk. (skriv ”Forslag til kommuneplan – høringsbemærkning” i emnefeltet).

Når du indsender bemærkninger til kommuneplanforslaget, vil dit høringssvar inkl. navn/adresse/e-mail komme til at fremgå af et offentligt tilgængeligt notat i forbindelse med den politiske behandling af kommuneplanens endelige vedtagelse. Ønsker du ikke at give samtykke til dette, bedes du nævne det, når du fremsender dine høringsbemærkninger.

Midlertidige retsvirkninger

Indtil planforslaget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, som kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planloven et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra planforslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst i et år.

Miljøvurdering – du har mulighed for at klage

Der er gennemført en screening af de miljøpåvirkninger, som lokalplanens gennemførelse vil kunne medføre. Konklusionen er, at lokalplanens gennemførelse ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Du læse mere om vurdering af miljøpåvirkningerne i screeningsskemaet og i Forslag til Lokalplan SK 75, Boligområdet Ankerhus på side 53.

Kommunalbestyrelsen har i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” besluttet, at der ikke foretages en miljøvurdering af planforslaget.

Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra denne offentliggørelse.

Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over afgørelsen, hvis du mener, at kommunen ikke har haft ret til at træffe den. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

En eventuel klage skal du fremsende direkte til Planklagenævnet via den digitale klageportal, som findes på Borger.dk og Virk.dk

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1.800 for virksomheder/foreninger. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde yderligere oplysninger om klageportalen på Nævnenes Hus hjemmeside.

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Åbningstider

Man-tir 10.00-12.00
Ons lukket
Tor-fre  10.00-12.00