Pressemeddelelse

Handleplan for budget 2023

25-01-2023

Sorø Kommune arbejder på handleplan for at imødekomme økonomiske udfordringer i 2023

Sorø Kommune står ligesom flere andre kommuner over for et 2023 med en kraftigt udfordret økonomi med et forventet merforbrug på mindst 49 mio. kr. En række forslag til, hvordan kommunen kan løse disse budgetudfordringer, sendes d. 25.-26. januar til behandling i de politiske fagudvalg. Forslagene berører samtlige områder i kommunen og vil betyde både afskedigelser samt direkte og indirekte nedsættelser af serviceniveauet. Det forventes, at Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning om, hvor pengene skal findes, på deres møde den 1. marts.

 

Sorø Kommune sender en række forslag til løsning af de budgetudfordringer, kommunen står over for, til behandling i de politiske fagudvalg.

Da Kommunalbestyrelsen i oktober 2022 vedtog Budget 2023, var der ud fra det daværende grundlag grund til at forvente, at kommunen havde et robust budget for de kommende år. Siden har der dog vist sig en række forhold, som har påvirket grundlaget og dermed realismen i budgettet for 2023 i Sorø Kommune - ligesom i mange andre af landets kommuner. Kommunens administration har derfor arbejdet på forslag til en handleplan, der skal løse de aktuelle økonomiske udfordringer og være et første skridt i at understøtte et realistisk grundlag for budgettet i 2024 og frem.

 

Økonomisk pres fra flere sider

"Budgetter lægges altid ud fra et skøn baseret på en række forudsætninger, som kan ændre sig. Desværre har de denne gang ændret sig mere, end der har været manøvrerum til i det vedtagne budget. Det hænger også sammen med, at den nye regering tydeligt signalerer, at landets kommuner skal løfte flere opgaver for de samme penge. Det betyder f.eks., at når behovet for specialundervisning og indsatser på det specialiserede socialområde stiger, og når energipriserne går i vejret, så kan kommunerne ikke forvente nogen økonomisk kompensation fra staten. Derfor skal der prioriteres skarpt," udtaler Borgmester Gert Jørgensen.

De økonomiske udfordringer bunder blandt andet i stigende energiudgifter, merudgifter til den busdrift, Movia står for, og det stadigt stigende udgiftspres ift. bl.a. specialundervisning og tilbud til sårbare børn og unge. Derudover spiller det en stor rolle, at kommunerne kun delvist har fået kompensation fra staten til de øgede udgifter til ekstraordinære prisstigninger, der blev en realitet i 2022.

 

Kigger bredt efter løsningsforslag

Borgmester Gert Jørgensen siger om situationen:

"Omfanget af budgetudfordringerne gør, at det er nødvendigt at handle resolut og kigge bredt efter besparelsesforslag på alle kommunens fagområder. Det er utroligt ærgerligt at skulle ud i disse besparelser, men de er ikke til at komme udenom.

Det kan desværre ikke undgås, at besparelserne vil omfatte både direkte og indirekte reduktion i serviceniveauet på visse områder, ligesom der vil blive tale om afskedigelser. Hvor mange ved vi dog ikke endnu. Det er en række meget vanskelige beslutninger, der skal træffes, men det er nødvendigt for at få skabt nogle ansvarlige løsninger for Sorø Kommune. "

Forslagene er udarbejdet af administrationen med et langsigtet blik, så kommunens udgifter varigt bringes ned, og der sikres et stabilt grundlag for kommende års budgetforhandlinger.

I de kommende uger skal de konkrete forslag behandles i de politiske fagudvalg, før de endeligt behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. I den proces sendes forslagene også i høring hos de råd og bestyrelser i kommunen, som skal inddrages, når økonomien ændres. Det forventes, at en endelig beslutning om de konkrete besparelser ligger fast efter mødet i Kommunalbestyrelsen 1. marts.

Dagsordner til de enkelte fagudvalg offentliggøres den 25.-26. januar her: Forside - dagsordener og referater (soroe.dk)