Nyhed

Grødeskæring 2023

14-08-2023

Plan for grødeskæring i de offentlige vandløb

I Sorø Kommune starter grødeskæringsarbejdet med 2. grødeskæring i 2023 i uge 33. Det betyder, at kommunens entreprenører vil færdes langs med de offentlige vandløb til fods eller med grødeskæremaskine. Her er en oversigt over de forventede grødeskæringstidspunkter i de enkelte vandløb.

Færdselsareal

Ved grødeskæringen er der behov for et 5-8 meter bredt friholdt arbejdsbælte langs de offentlige vandløb. Arbejdsbæltets bredde fremgår af regulativet for vandløbet. Regulativerne kan ses her, ved at åbne laget /Vandløb/Vandløbsregulativer/.

Hegning

Bredejer er forpligtet til at fjerne eventuelle hegn langs vandløbskanten, hvis det er nødvendigt for at sikre, at grødeskæremaskinen kan komme til. Bredejer skal desuden sikre fri passage gennem de tværgående hegn i form af led.

Grødeskæring

Grødeskæringen foretages fra 1-3 gange årligt i henhold til regulativerne for de enkelte vandløb. Grødeskæringen skal så vidt muligt udføres, så grøden fjernes i vandløbets naturlige strømrende. Den afskårne grøde fra vedligeholdelsen, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige til at udjævne i henhold til regulativernes bestemmelser, normalt mindst 2 m eller 5 m fra vandløbets øverste kant. Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbet. Det vil sige, at vi søger at fordele ulemperne ved kørsel og aflægning af grøde på begge sider af vandløbet i det omfang det er muligt.

Orientering om grødeskæring

Man kan blive orienteret om hvornår der er grødeskåret i de kommunalt vedligeholdte vandløb. Man skal tilmelde sig på denne hjemmeside: https://www.hededanmark.dk/vandloeb/groedeskaering-i-soroe

Væltede træer

Væltede træer i vandløb kan udgøre en spærring, hvis de hindrer vandets frie løb eller kørsel i arbejdsbæltet. Det gælder også stormfældede træer. Træet er bredejerens ejendom. Det er derfor bredejeren, der har ret til træet og dermed også pligt til at fjerne det.

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift