Lokalplan SK 72 er vedtaget

20. marts 2023
Lokalplanen for Boliger ved Sorø Station er endeligt vedtaget.

Sorø Kommunalbestyrelse har i henhold til planlovens § 27 endeligt vedtaget Lokalplan SK 72, Boliger ved Sorø Station.

Planens indhold

Lokalplan SK 72 er udarbejdet for at skabe det planmæssige grundlag for udvikling af boliger på et areal øst for Sorø Station.

Hensigten med lokalplanen er at fastlægge rammerne for et nyt etage boligbyggeri.

Det er i forbindelse med den endelige vedtagelse besluttet, at foretage en række rettelser og tilføjelser i lokalplanen i forhold til det offentliggjorte planforslag.

Planens retsvirkninger

Efter denne bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre kommunen har meddelt dispensation hertil efter planlovens regler.

Klagevejledning 

Alle, der har en retlig interesse i lokalplanen, kan klage over dens endelige vedtagelse til Planklagenævnet inden 4 uger fra denne offentliggørelse, dvs. senest den 5. april 2023 inden midnat. Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages.

Hvis du ønsker at klage, skal klagen indsendes digitalt til Sorø Kommune via Planklagenævnets Klageportal hos Nævnenes Hus. Klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Sorø Kommune i Klageportalen. Klagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/foreninger, før en klage behandles. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Sorø Kommune på e-mail:plan@soroe.dk, der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet. Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
plan@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.