Forslag til Lokalplan SK 77

08. marts 2023
Ny planlægning for boligområde ved Sognefogedvej i høring til 5. april 2023.

Sorø Kommunalbestyrelse har i henhold til planlovens § 24 vedtaget at fremlægge Forslag til Lokalplan SK 77, Boligområde ved Sognefogedvej i offentlig høring.

Lokalplanforslagets indhold

Planforslagene er udarbejdet for at skabe det planmæssige grundlag for udvikling af et boligområde ved Sognefogedvej.

Hensigten med lokalplanen er at fastlægge rammerne for ny boligbebyggelse af tæt-lav karakter (rækkehuse).

Mulighed for indflydelse - frist for indsendelse af bemærkninger

Planforslagene fremlægges i offentlig høring i perioden 8. marts - 5. april 2023

Eventuelle indsigelser, kommentarer og bemærkninger skal derfor være kommunen i hænde senest den 5. april 2023 inden midnat, gerne via e-mail til plan@soroe.dk.

Når du indsender bemærkninger til planforslaget, vil dit navn og din adresse og evt. e-mail og telefonnummer komme til at fremgå af et offentligt tilgængeligt notat om de indkomne bemærkninger i høringsperioden, som følger sagen ved den politiske behandling af planens endelige vedtagelse. Ønsker du ikke at give samtykke til dette, bedes du nævne det ved din fremsendelse af høringsbemærkninger.

Midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, som kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planloven et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst i et år

Miljøvurdering

Kommunalbestyrelsen har i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" besluttet, at der ikke foretages en miljøvurdering af planforslaget, da lokalplanens gennemførelse ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Se mere i lokalplanforslaget side 24 og i miljøvurderingsskemaet.

Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra denne offentliggørelse.

Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over afgørelsen, hvis du mener, at kommunen ikke har haft ret til at træffe den. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

En eventuel klage skal du sende til Planklagenævnet med digitale klageportal, som du kan finde et link til på hjemmesiden for Nævnenes Hus.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1800 for virksomheder/foreninger. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde yderligere oplysninger om klageportalen på hjemmesiden for Nævnenes Hus.

Lokalplaner

Gældende lokalplaner i Sorø Kommune kan ses på dette kort.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
plan@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.