Spildevandstillæg I høring

05. maj 2022
Høring: Forslag til tillæg til Spildevandsplan samt screeningsafgørelse.

Natur, Teknik og Planudvalget har den 4. maj godkendt at forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2020 sendes i offentlig høring, og at den medfølgende Screeningsafgørelse offentliggøres.

Tillægget omfatter udpegning af areal til ekspropriation i forbindelse med etablering af nyt regnvandsbassin på matr.nr. 14o Pedersborg by, Pedersborg med udledning til Tuel Sø, samt opgradering af eksisterende bassiner i Erhvervs - og boligområde med udløb til Stenbækken, udløb nr. BFDORXA.

Med opgradering af bassinerne i oplandet vil overfladevandet blive renset og forsinket inden udledning til Stenbækken og søen.

Tillægget er i offentlig høring i perioden 5. maj 2022 til og med den
30. juni 2022. Har du bemærkninger skal de sendes til spildevand@
soroe.dk, eller til Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Mrk.
"Spildevand", Rådhusvej 8, 4180 Sorø så vi har dem senest den 30.
juni 2022.

 

Screening for pligt til miljøvurdering

Teknik, Miljø og Drift har endvidere foretaget den lovpligtigemiljøkonsekvensscreening af tillægget i forhold til miljøvurderingslovens§ 8, stk. 2 og fundet, at planen ikke medfører væsentlige negative
miljøkonsekvenser.

Se udkast til tillæg her

Se afgørelse og screening her.

Afgørelsen kan påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet. Klagen skal
indgives skriftligt inden 4 uger fra den dag, screeningsafgørelsen er
offentliggjort på hjemmesiden. Klagevejledning findes i afgørelsen.

 

Samtykkeerklæring

Når du indsender bemærkninger til planforslaget eller
miljøvurderingsscreeningen, vil dit navn og din adresse komme til at fremgå af et offentligt tilgængeligt notat om de indkomne bemærkninger i
høringsperioden, som følger sagen ved den politiske behandling af planens
endelige vedtagelse. Ønsker du ikke at give samtykke til dette, bedes du
nævne det ved din fremsendelse af høringsbemærkninger.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
teknik-miljoe@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø