Lokalplan SK 68 vedtaget

04. maj 2022
Ny lokalplan for ejendommen Vrangslund ved Fjenneslev er nu endeligt vedtaget.

Sorø Kommunalbestyrelse har i henhold til planlovens § 27 vedtaget Lokalplan SK 68 endeligt.

Lokalplanen giver mulighed for, at området i etaper kan omdannes til et nyt stort boligområde med forskellige boligtyper.

I den nordligste del af området kan der i første etape opføres en bebyggelse med i alt ca. 40 tæt-lav boliger og etageboliger efter en bebyggelsesplan, der giver mindelser om en lille landsby.

I resten af lokalplanens område fastlægges alene den overordnede vejstruktur, zonestatus mv. Før der kan bygges boliger i denne del af området, skal der vedtages nye og mere detaljerede lokalplaner i takt med etapeudbygningen.

På baggrund af høringssvar er der foretaget enkelte ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse i forhold til det offentliggjorte planforslag.

Ændringerne omhandler:

  • En mere korrekt omtale i redegørelsen af den offentlige sti "Sundshedssporet"
  • En understregning af, at offentlighedens adgang til grundejerforeningens fællesarealer ret beset kræver foreningens godkendelse
  • Tilføjelse af emnerne "Natur og biodiversitet" i lokalplanens formål
  • En ny bestemmelse om forbud mod kælder i området
  • Bedre beskrivelse af fordelingen af kapaciteten for områdets LAR-anlæg.

Et mere detajeret overblik fremgår af oversigten over ændringerne til lokalplanen.

Planens retsvirkninger

Efter denne bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre kommunen har meddelt dispensation hertil efter planlovens regler.

Klagevejledning

Alle, der har en retlig interesse i lokalplanen, kan klage over dens endelige vedtagelse til Planklagenævnet inden 4 uger fra denne offentliggørelse, dvs. senest den 1. juni 2022 inden midnat. Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages.

Hvis du ønsker at klage, skal klagen indsendes digitalt til Sorø Kommune via Planklagenævnets Klageportal hos Nævnenes Hus. Klageportalen findes på www.naevneneshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Sorø Kommune i Klageportalen. Klagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/foreninger, før en klage behandles. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Sorø Kommune på e-mail:
plan@soroe.dk, der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet. Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
plan@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø