Lokalplan SK 71 er vedtaget

04. maj 2022
Lokalplanen og kommuneplantillægget for Boliger ved Vedels Have i Søgade er endeligt vedtaget.

Sorø Kommunalbestyrelse har i henhold til planlovens § 27 endeligt vedtaget Lokalplan SK 71, Boliger ved Vedels Have i Søgade.

Planens indhold

Lokalplanen er udarbejdet for at skabe det planmæssige grundlag for udvikling af boliger på et areal i tilknytning til Sorø Akademi.

Hensigten med lokalplanen er at fastlægge rammerne for ny boligbebyggelse samt bevaringsbestemmelser for den eksisterende boligbebyggelse Villereden.

Det er i forbindelse med den endelige vedtagelse besluttet, at foretage en række rettelser og tilføjelser i lokalplanen i forhold til det offentliggjorte planforslag. 

Planens retsvirkninger

Efter denne bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre kommunen har meddelt dispensation hertil efter planlovens regler.

Klagevejledning

Alle, der har en retlig interesse i lokalplanen, kan klage over dens endelige vedtagelse til Planklagenævnet inden 4 uger fra denne offentliggørelse, dvs. senest den 1. juni 2022 inden midnat. Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages.

Hvis du ønsker at klage, skal klagen indsendes digitalt til Sorø Kommune via Planklagenævnets Klageportal hos Nævnenes Hus. Klageportalen findes på www.naevneneshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Sorø Kommune i Klageportalen. Klagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/foreninger, før en klage behandles. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Sorø Kommune på e-mail:
plan@soroe.dk, der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet. Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
plan@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.