Høring om kommuneplantillæg

04. maj 2022
Sorø Kommune indkalder idéer og forslag til planlægning for Trautnersvej i Sorø.

Sorø Kommunalbestyrelse har den 27. april 2022 besluttet, at der skal igangsættes planlægning for Trautnersvej i Sorø

Du kan se referatet fra kommunalbestyrelsens møde under pkt. 75.

Planlægningen kræver revision af kommuneplanramme So.B 1. Dette gøres ved at udarbejde et kommuneplantillæg.

Sorø Kommune indkalder til idéer og forslag til den kommende planlægning (jf. planlovens § 23c).

Denne forudgående høring vedrører forslag til Tillæg 6-2022 til Sorø Kommuneplan 2019-30. Tillægget kommer til at omfatte det område, der svarer til den eksisterende kommuneplanramme So.B 1.

Forhøringsfasen forløber fra 4. maj - 18. maj 2022.

Har du idéer til planlægningen?

Dine idéer og forslag er vigtige for os i den videre planlægning for området.

Eventuelle idéer og forslag til den førnævnte planlægning skal være Sorø Kommune i hænde senest den 18. maj 2022 - gerne via mail til plan@soroe.dk

Vær opmærksom på, at modtagne idéer og forslag bliver offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af planforslaget, herunder også dit navn og adresse.

Hvad går revisionen af kommuneplanrammen ud på?

Den generelle anvendelse i kommuneplanramme So.B 1 er boligområde. Den specifikke anvendelse er åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Der ønskes etableret etageboliger i den eksisterende ejendom på Trautnersvej 24. I kommuneplantillægget tilføjes derfor anvendelsen etageboligbebyggelse, så det gøres muligt at udnytte eksisterende bebyggelse i kommuneplanramme So.B 1 til etageboligbebyggelse, såfremt følgende er opfyldt:

  • Bebyggelsesprocent på max 40.
  • Max 2½ etage.
  • Max bygningshøjde på 12 meter.
  • Der skal min. være opholdsareal svarende til 1:1 (eksempel: 80 m2 bolig skal have 80 m2 opholdsareal).
  • Ejendommens eksisterende udtryk skal bibeholdes og må ikke ombygges væsentligt.

Videre proces og senere høringer

Kommuneplantillægget tilvejebringes med henblik på at skabe mulighed for at etablere etageboliger i eksisterende bygninger.

Når denne forudgående høringsfase er afsluttet, udarbejdes der et forslag til kommuneplantillæg, som fremlægges til politisk behandling.

Planforslaget vil efterfølgende blive fremlagt i min. 8 ugers offentlig høring - forventeligt i september til oktober 2022. Her er der igen mulighed for at komme med bemærkninger til planlægningen.

I den offentlige høring i september - oktober 2022 vil det desuden være muligt at komme med bemærkninger til nedrivning af en del af den bevaringsværdige bygning på Trautnersvej 24 samt på dispensation fra søbeskyttelseslinjen (hhv. pkt. 76 og 74 på Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2022).

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
plan@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø