Spildevandsplantillæg

11. januar 2022
Høring: Forslag til tillæg til Spildevandsplan for Skellebjerg samt screeningsafgørelse.

Sorø Kommunes Teknik og Miljøudvalg godkendte den 8. december 2021 forslag til tillæg til Spildevandsplan for Skellebjerg til offentlig høring og den medhørende afgørelse om ikke-miljøvurdering af tillægget.

Forslaget er udarbejdet idet separeringen af de sidste ni ejendomme i Skellebjerg ønskes fremrykket og samtidig nedlægge Skellebjerg Renseanlæg. Spildevandet pumpes herefter til Dianalund Renseanlæg. Desuden anlægges et nyt rense- og forsinkelsesbassin til det separate regnvand. Se forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2020 her.

Tillægget er i offentlig høring i perioden 11. januar 2022 til og med den 8. marts 2022. Har du bemærkninger skal de sendes til spildevand@soroe.dk, eller til Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Mrk. "Spildevand", Rådhusvej 8, 4180 Sorø så vi har dem senest den 8. marts 2022.

Screening for pligt til miljøvurdering

Teknik, Miljø og Drift har endvidere foretaget den lovpligtige miljøkonsekvensscreening af tillægget i forhold til miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 og fundet, at planen ikke medfører væsentlige negative miljøkonsekvenser.

Se afgørelse og screening her.

Afgørelsen kan påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt inden 4 uger fra den dag, screeningsafgørelsen er offentliggjort på hjemmesiden. Klagevejledning findes i afgørelsen.

Samtykkeerklæring

Når du indsender bemærkninger til planforslaget eller miljøvurderingsscreeningen, vil dit navn og din adresse komme til at fremgå af et offentligt tilgængeligt notat om de indkomne bemærkninger i høringsperioden, som følger sagen ved den politiske behandling af planens endelige vedtagelse. Ønsker du ikke at give samtykke til dette, bedes du nævne det ved din fremsendelse af høringsbemærkninger.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
spildevand@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø