Høring iht. vandløbsloven

06. januar 2022
Høring om forlængelse af rørlægning under Munke Bjergbyvej.

Det ønskes at nedrive den eksisterende, gamle bro over Munke Bjergbyløbet ved Døjringevej for at undgå at lægge kloakledninger i jomfruelig jord i forbindelse med separatkloakeringen af Munke Bjergby, hvor ledninger ønskes placeret i vejarealet.

Det er nødvendigt, at den eksisterende bro nedrives, da den er i så dårlig forfatning, at den har været lukket for gennemkørsel siden 2014, og restaurering ikke er økonomisk rentabel.

Ved nedlæggelse af broen skal den eksisterende rørlægning af Munke Bjergbyløbet forlænges med ca. 4 meter nedstrøms under den gamle bro. Rørlægning udføres som en forlængelse af den eksisterende rørlægning og udføres i ø1600 mm betonrør tilsvarende den eksisterende rørlægning.

Projektet betragtes som en vandløbsregulering og kræver en tilladelse efter § 3 i bekendtgørelsen om regulering og restaurering m.v., jf. vandløbslovens § 17.

Placeringen af broen og projektbeskrivelsen kan ses her.

Har du/I relevante oplysninger for sagen eller indsigelser imod projektet, så skal disse indgives skriftligt på e-mail til kiha@soroe.dk eller ved at skrive til Fagcenter Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø senest den 3. februar 2022.