Forslag til Lokalplan SK68

05. januar 2022
Ny lokalplan for ejendommen Vrangslund ved Fjenneslev er i høring til den 2. februar 2022.

Sorø Kommunalbestyrelse har i henhold til planlovens § 24 vedtaget at fremlægge Forslag til Lokalplan SK 68 - "Boligområde ved Vrangslund, Fjenneslev" i offentlig høring.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for, at området i etaper kan omdannes til et nyt stort boligområde med forskellige boligtyper.

I den nordligste del af området kan der i første etape opføres en bebyggelse med i alt ca. 40 tæt-lav boliger og etageboliger efter en bebyggelsesplan, der giver mindelser om en lille landsby.

I resten af lokalplanens område fastlægges alene den overordnede vejstruktur, zonestatus mv. Før der kan bygges boliger i denne del af området, skal der vedtages nye og mere detaljerede lokalplaner i takt med etapeudbygningen.

Fremlæggelse og frist for indsigelse
Planforslaget er fremlagt i perioden 5. januar 2022 - 2. februar 2022. Eventuelle bemærkninger skal derfor være kommunen i hænde senest den 2. februar 2022 inden midnat, gerne via e-mail til plan@soroe.dk.

Når du indsender bemærkninger til lokalplanforslaget, vil dit navn, adresse og evt. e-mail og telefonnummer komme til at fremgå af et offentligt tilgængeligt dokument, som følger sagen ved den politiske behandling af sagen. Ønsker du ikke at give samtykke til dette, bedes du nævne det ved din fremsendelse af bemærkninger.

Midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må ejendommen, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, som kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planloven et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til udnyttelse af ejendommen i overensstemmelse med forslaget.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst i ét år.

Miljøvurdering
Byrådet har i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" besluttet, at der ikke foretages en miljøvurdering af planforslaget, da lokalplanens gennemførelse ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Denne beslutning kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra denne offentliggørelse, dvs. den 2. februar 2022 inden midnat

Du klager via Klageportalen, der findes på www.naevneneshus.dk. Du logger på som du plejer, typisk med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Sorø Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1800 for virksomheder/foreninger. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde yderligere oplysninger om klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside.

Lokalplaner
Gældende lokalplaner i Sorø Kommune kan ses på Sorø Kortet.

 

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
plan@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.