Spildevandsplantillæg

04. juni 2021
Høring: Forslag til tillæg til Spildevandsplan for Pilegårdstrekanten samt screeningsafgørelse.

Sorø Kommunes Kommunalbestyrelse godkendte den 2. juni 2021 forslag til tillæg til Spildevandsplan for Pilegårdstrekanten i Dianalund til offentlig høring og den medhørende afgørelse om ikke-miljøvurdering af spildevandskloakeringen på Pilegårdstrekanten.

I forbindelse med byggemodning på Pilegårdstrekanten er der behov for at tilpasse spildevandsplanen, således at det besluttes hvordan regnvand og spildevand skal håndteres. Der lægges op til at etablere LAR (Lokal Afledning af Regnvand) til regnvand mens spildevand ledes til offentligt renseanlæg.

Tillægget er i offentlig høring i perioden 4. juni 2021 til og med den 13. august 2021. Har du bemærkninger skal de sendes til spildevand@soroe.dk, eller til Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Mrk. "Spildevand", Rådhusvej 8, 4180 Sorø så vi har dem senest den 13. august 2021.

Screening for pligt til miljøvurdering

Teknik, Miljø og Drift har endvidere foretaget den lovpligtige miljøkonsekvensscreening af tillægget i forhold til miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 og fundet, at planen ikke medfører væsentlige negative miljøkonsekvenser.

Se afgørelse og screening her.

Afgørelsen kan påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt inden 4 uger fra den dag, screeningsafgørelsen er offentliggjort på hjemmesiden. Klagevejledning findes i afgørelsen.

Samtykkeerklæring

Når du indsender bemærkninger til planforslaget eller miljøvurderingsscreeningen, vil dit navn og din adresse komme til at fremgå af et offentligt tilgængeligt notat om de indkomne bemærkninger i høringsperioden, som følger sagen ved den politiske behandling af planens endelige vedtagelse. Ønsker du ikke at give samtykke til dette, bedes du nævne det ved din fremsendelse af høringsbemærkninger.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
spildevand@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø