Lokalplan SK65 er vedtaget

05. maj 2021
Lokalplanen for boligområdet Pilegårdstrekanten i Dianalund er nu endeligt vedtaget.

Sorø Kommunalbestyrelse har i henhold til planlovens § 27 endeligt vedtaget Lokalplan SK 65, Boligområdet Pilegårdstrekanten i Dianalund.

Planens indhold

Lokalplanen er udarbejdet for at skabe det planmæssige grundlag for udvikling af et nyt attraktivt, bæredygtigt boligområde med fokus på samspillet mellem landskabet/naturen og bebyggelsen.

Lokalplanen fastsætter bl.a. rammerne for anvendelsen i området med boliger af blandet karakter samt et større sammenhængende grønt område.

Lokalplanens tre vigtigste principper for bebyggelsen er:

  • At indpasse byggeriet på landskabets og naturens præmisser, herunder skabe natur og biodiversitet.
  • At skabe gode rammer for fællesskabet, herunder varierede boligtyper, fællesarealer og fælleshuse.
  • At bygge med sunde og langtidsholdbare materialer.

Det er i forbindelse med den endelige vedtagelse besluttet, at foretage en række rettelser og tilføjelser i lokalplanen i forhold til det offentliggjorte planforslag. Ændringerne er oplistet i oversigten over rettelser og tilføjelser til lokalplanen.

Planens retsvirkninger

Efter denne bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre kommunen har meddelt dispensation hertil efter planlovens regler.

Klagevejledning

Alle, der har en retlig interesse i lokalplanen, kan klage over dens endelige vedtagelse til Planklagenævnet inden 4 uger fra denne offentliggørelse, dvs. senest den 2. juni 2021 inden midnat. Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages.

Hvis du ønsker at klage, skal klagen indsendes digitalt til Sorø Kommune via Planklagenævnets Klageportal hos Nævnenes Hus. Klageportalen findes på www.naevneneshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Sorø Kommune i Klageportalen. Klagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder/foreninger, før en klage behandles. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Sorø Kommune på e-mail: plan@soroe.dk, der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet. Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
plan@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.