Forhøring om nye boliger

26. maj 2021
Sorø Kommune indkalder idéer og forslag til planlægning af boliger i Søgade 15 i Vedels Have.

Sorø Kommunes Økonomiudvalg har den 19. maj 2021 besluttet, at der skal igangsættes en planlægning for boliger ved Vedels Have i Søgade 15, 4180 Sorø.

Vil du vide mere om den forestående planlægnings baggrund og indhold, kan du læse punkt 632 i  referatet af fra Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021

Planlægningen kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg. Jf. planlovens § 23c indkalder Sorø Kommune hermed idéer og forslag til den kommende planlægning.

Denne forudgående høring vedrører forslag til Tillæg 3 til Sorø Kommuneplan 2019-30, der skal udarbejdes sammen med et nyt lokalplanforslag. Kommuneplantillægget kommer til at omfatte det område med foreløbig afgrænsning, som ses på kortet. Området er ca. 3.400 m2.

Forhøringsfasen forløber fra 26. maj - 23. juni 2021.

I kommuneplanrammen vil den fremtidige anvendelse være "Boliger og offentlige formål i tilknytning til Sorø Akademi". Bebyggelsesprocent på maksimalt 70, etageantal på maksimalt 2,5 og en bygningshøjde på maksimalt 12 meter.

Idéer til planlægningen

Dine idéer og forslag er vigtige for os i den videre planlægning for området.

Eventuelle idéer og forslag til den førnævnte planlægning skal være Sorø Kommune i hænde senest den 23. juni 2021 - gerne via mail til plan@soroe.dk

Vær opmærksom på, at modtagne idéer og forslag bliver offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af planforslagene, herunder også dit navn og adresse.

Informationsmøde

Stiftelsen Sorø Akademi har i efteråret 2020 indkøbt bud på ny bebyggelse i samspil med Villereden og har valgt, at arbejde videre med dispositionsforslaget udfærdiget af CREO Arkitekter A/S, Odense.

Onsdag den 16. juni 2021 kl. 19 afholdes der informationsmøde for offentligheden i auditoriet på Videncenteret, Akademigrunden 18, 4180 Sorø. Her bliver der informeret om forventninger til ny og eksisterende bebyggelse ligesom der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Mødet afvikles under overholdelse af gældende corona-regler. Forhåndstilmelding er nødvendig, og der vil kunne blive tale om at begrænse adgangen - i givet fald efter først til mølle princippet. Mødet gennemføres ved min. 5 tilmeldte. Tilmelding og yderligere information skal ske til Dorthe Compen Skødt på dcs@stiftsor.dk senest den 13. juni.

Baggrund for forudgående høring

I den gældende kommuneplanramme So.O12 er området udlagt til offentlige formål. I den gældende Lokalplan SK 4 for ejendommen er dennes anvendelse fastlagt til blandt andet offentlige formål og boliger, dog er der i projektområdet ikke udlagt byggefelter. Lokalplanen fastlægger, at større bebyggelse kræver detaillokalplanlægning. Den ønskede udvikling af projektområdet kræver derfor, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og en ny detaillokalplan.

Videre proces

Kommuneplantillægget tilvejebringes med henblik på at skabe de overordnede rammer for lokalplanlægningen af boligerne.

Når denne forudgående høringsfase er afsluttet, udarbejdes der et forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, som fremlægges til politisk behandling. Planforslaget vil efterfølgende blive fremlagt i min. 8 ugers offentlig høring - forventeligt december 2021 - hvor der igen er mulighed for at komme med bemærkninger til planlægningen.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
plan@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.