Forslag til Lokalplan SK66

12. maj 2021
Forslag til lokalplan for solcellepark og miljøvurdering er i høring til den 7. juli 2021.

Sorø Kommunalbestyrelse har i henhold til planlovens § 24 godkendt at fremlægge Forslag til Lokalplan SK 66 og Forslag til Kommuneplantillæg 1-21 - solcellepark ved Fjenneslev i offentlig høring.

Lokalplanforslaget udstikker bl.a. rammerne for anvendelsen i området og sætter retningslinjer for solcelleanlægget.

Midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, som kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planloven et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst i et år.

Miljøvurdering af planforslag

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal der udarbejdes en miljøvurdering, hvis planen omfatter fysisk planlægning og arealanvendelse, samt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af bilag 1 eller 2.

Planforslaget er omfattet af kravet om miljøvurdering, da der gives mulighed for etablering af en solcellepark, som er omfattet af lovens bilag 2. Jf. miljøvurderingslovens § 32 skal miljørapporten i høring. Miljørapporten er udarbejdet sammen med miljøvurdering af det konkrete projekt. 

Miljøvurdering af det konkrete projekt

Bygherre har anmodet om, at der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport af projektet.

Miljørapporten med miljøkonsekvensvurderingen er udarbejdet på baggrund af: 

Vurderingen er, at solcelleanlægget kan opføres uden væsentlige negative påvirkninger af miljøet.

Miljøkonsekvensvurderingen i miljørapporten og udkast til §25-tilladelse sendes nu høring jf. miljøvurderingslovens § 35.

Orienteringsmøde

Onsdag d. 19. maj kl. 19-21 afholder HOFOR og Stiftelsen Sorø Akademi et lovpligtigt orienteringsmøde om solcelleprojektet, som er digitalt grundet COVID19. Sorø Kommune vil deltage. Yderligere information kan ses på HOFORs hjemmeside

Fremlæggelse og frist for indsigelse

Planforslagene og miljøvurdering af plan og projekt er fremlagt i perioden 12. maj - 7. juli 2021. Eventuelle bemærkninger skal derfor være kommunen i hænde senest den 7. juli 2021, gerne via e-mail til plan@soroe.dk.

Når du indsender bemærkninger, vil dit navn, adresse og evt. e-mail og telefonnummer komme til at fremgå af et offentligt tilgængeligt dokument, som følger sagen ved den politiske behandling af sagen. Ønsker du ikke at give samtykke til dette, bedes du nævne det ved din fremsendelse af bemærkninger.

Lokalplaner

Gældende lokalplaner i Sorø Kommune kan ses på dette kort.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
plan@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø