Nyt vandløbsregulativ

23. februar 2021
Det reviderede vandløbsregulativ for Stokkerenden, er efter 8 ugers høringsperiode blevet vedtaget.

Teknik- og Miljøudvalget har, i henhold til § 5 i Bekendtgørelse nr. 919 af 27. juni 2016 om regulativer for offentlige vandløb, besluttet at vedtage revideret regulativ for Stokkerenden.

Efter 8 ugers høringsperiode er der indkommet ganske få høringssvar, der har givet anledning til enkelte redaktionelle justeringer.

Der er udelukkende tale om en revision af regulativet, og der er dermed ikke foretaget ændringer i krav til vandløbets profil.

Det vedtagne regulativ kan påklages til den 23. marts 2021.

Klageberettigede er:

  • enhver der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
  • landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klager behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen indsendes digitalt til Sorø Kommune gennem Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal. Du logger på med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for at klage. Gebyrets størrelse kan ses på www.naevneneshus.dk. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
vandloeb@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø