Spildevandsafgørelse

11. januar 2021
Afslag på ansøgning om direkte udledning af separatkloakeret regnvand til Sorø Sø.

Sorø Kommune giver afslag på Sorø Spildevands A/S ansøgning om at lede urenset separatkloakeret regnvand direkte ud i Sorø Sø.

Sorø Kommunes afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i henhold til § 91 og § 98 miljøbeskyttelsesloven og § 75 i vandforsyningsloven.

Afgørelsen kan påklages af ansøger, Embedslægeinstitutionen og enhver med en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med lovens § 99.

Klagefristen er 4 uger jf. miljøbeskyttelsesloven § 93 og udløber den 8. februar 2021. Du kan se, hvordan du klager i afgørelsens afsnit om klagevejledning.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
spildevand@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø