Forslag til Lokalplan SK 65

06. januar 2021
Ny planlægning for Pilegårdstrekanten i Dianalund er i offentlig høring til den 3. februar 2021.

Sorø Byråd har den 16. december 2020, i henhold til planlovens § 24, vedtaget at fremlægge Forslag til Lokalplan SK 65 - Boligområdet Pilegårdstrekanten i Dianalund i offentlig høring.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanforslaget er udarbejdet for at skabe det planmæssige grundlag for udvikling af et nyt attraktivt, bæredygtigt boligområde med fokus på samspillet mellem landskabet/naturen og bebyggelsen.

Lokalplanforslaget fastsætter bl.a. rammerne for anvendelsen i området med boliger af blandet karakter samt et større sammenhængende grønt område.

Lokalplanområdets tre vigtigste punkter:

  • En bebyggelse på landskabets og naturens præmisser, herunder skabelse af natur og biodiversitet.
  • En bebyggelse på fællesskabets præmisser, herunder varierede boligtyper, fællesarealer og fælleshuse.
  • En bebyggelse med sunde og langtidsholdbare materialer.

Lavenergi

På Byrådets møde den 16. december 2020 blev det besluttet, at den endelige stillingtagen til, om lokalplanen skal fastsætte krav til lavenergibebyggelse (§ 8.1), afventer de indkomne høringsbemærkninger.

Mulighed for indflydelse - frist for indsendelse af bemærkninger

Planforslaget fremlægges i offentlig høring i perioden 6. januar - 3. februar 2021. Eventuelle indsigelser, kommentarer og bemærkninger skal derfor være kommunen i hænde senest den 3. februar 2021 inden midnat, gerne via e-mail til plan@soroe.dk.

Når du indsender bemærkninger til planforslaget, vil dit navn og din adresse og evt. e-mail og telefonnummer komme til at fremgå af et offentligt tilgængeligt notat om de indkomne bemærkninger i høringsperioden, som følger sagen ved den politiske behandling af planens endelige vedtagelse. Ønsker du ikke at give samtykke til dette, bedes du nævne det ved din fremsendelse af høringsbemærkninger.

Midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, som kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planloven et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.


Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst i et år.

Miljøvurdering

Byrådet har i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" besluttet, at der ikke foretages en miljøvurdering af planforslaget, da lokalplanens gennemførelse ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Se mere i lokalplanforslaget side 21.

Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra denne offentliggørelse.
Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over afgørelsen, hvis du mener, at kommunen ikke har haft ret til at træffe den. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.
En eventuel klage skal du fremsende direkte til Planklagenævnet via den digitale klageportal, som findes på Borger.dk og Virk.dk

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1800 for virksomheder/foreninger. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde yderligere oplysninger om klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
plan@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø