Skovrejsning uden VVM-pligt

07. oktober 2020
Vi har truffet afgørelse om at skovrejsning på ca. 8 ha på Lyngevej 16, 4180 ikke er VVM-pligtig.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport om Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM).

Sagen er screenet efter kriterierne fra bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. nr. 973 af 25/06/2020).

Læs afgørelsen om ikke VVM-pligt.

Klagefristen på afgørelsen udløber den 04-11-2020. 

Klagevejledning

Alle, der har en retlig interesse i sagen, kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Sorø Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Sorø Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Som udgangspunkt koster det 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer at klage.

Miljø- fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Sorø Kommune på e-mail: landzone@soroe.dk, der herefter videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt de vil imødekomme din anmodning.

Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter, at tilladelsen er offentliggjort.

Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En klage skal således være til-gængelig for Sorø Kommune i Klageportalen (det vil sige, at du har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
landzone@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø