Afgørelse om ikke VVM-pligt

06. februar 2020
Kommunen har afgjort ikke at foretage en miljøvurdering af ophævelse af lokalplan for golfbane.

Sorø Byråd har i henhold til planlovens § 33, stk. 1, nr. 1, vedtaget at igangsætte proces vedr. forslag om ophævelse af "Lokalplan SK 16, Golfbane i Dianalund".

I den forbindelse har Fagcenter Teknik, Miljø og Drift i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" vurderet, at ophævelsen af Lokalplan SK 16 ikke får væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke giver anledning til at gennemføre en egentlig miljøvurdering.

Denne beslutning kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra denne offentliggørelse.

Eventuelle klager skal indsendes digitalt til Sorø Kommune via Planklagenævnets Klageportal hos Nævnenes Hus.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Sorø Kommune i Klageportalen. Klagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder/foreninger, før en klage behandles. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
plan@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø