Vandråd 2019-2020

30. januar 2020
Der er nu oprettet vandråd i forbindelse med vandområdeplanerne for tredje planperiode (2021-2027).

Vandområdeplanerne er planer for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne for tredje planperiode er under udarbejdelse. De er baseret på opdateringer og videreførelse af de tidligere vand(område)planer og skal gælde fra 2021- 2027.

Sorø Kommune indgår i vandområdeplanernes "Hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet" og "Hovedopland 2.1 Kalundborg". Der er blevet nedsat vandråd for begge vandoplande. Det er vandrådenes primære opgave at rådgive kommunerne om de supplerende indsatser, der skal skabe grundlag for at opnå god økologisk tilstand i vandløbene i 2027.

Udover nedsættelsen af disse officielt udpegede vandråd er der i Sorø Kommune nedsat en lokal arbejdsgruppe/vandråd, som bidrager til arbejdet i vandrådene med et lokalt kendskab til vandløbene i Sorø Kommune.

Næstved Kommune er udpeget som sekretariatskommune for vandrådet for Smålandsfarvandets opland, og Holbæk Kommune er udpeget som sekretariatskommune for Kalundborg oplandet. Det indebærer, at sekretariatskommunerne står for det administrative arbejde i forbindelse med vandrådene. Yderligere oplysninger, dagsordener og mødereferater for vandrådene mv. kan ses på Næstved kommunes hjemmeside og forventes tilføjet til Holbæk Kommunes hjemmeside.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
teknik-miljoe@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø