Lokalplan ophæves delvist

15. januar 2020
Byrådet har vedtaget den delvise ophævelse af lokalplanen for Doktorhaven i Dianalund.

Sorø Byråd har i henhold til planlovens § 33, stk. 4, vedtaget en delvis ophævelse af Lokalplan SK 24 for Doktorhaven i Dianalund. Dette medfører, at den delvist ophævede lokalplan fremadrettet indledes med to sider, der gør rede for den delvise ophævelses omfang, baggrund og konsekvenser.

Den delvise ophævelse af planen har udtaget en del af planområdet, hvor nybyggeri skulle være tæt-lav boligbebyggelse. Fremover vil de ubebyggede arealer i dette område derfor også kunne benyttes til åben-lav boligbebyggelse.

Klagevejledning

Alle, der har en retlig interesse i den delvise ophævelse af lokalplanen, kan klage over dennes vedtagelse til Planklagenævnet inden 4 uger fra denne offentliggørelse, dvs. senest den 12. februar inden midnat. Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages.

Hvis du ønsker at klage, skal klagen indsendes digitalt til Sorø Kommune via Planklagenævnets Klageportal hos Nævnenes Hus. Klageportalen findes på www.naevneneshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Sorø Kommune i Klageportalen. Klagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder/foreninger, før en klage behandles. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Sorø Kommune på e-mail: plan@soroe.dk, der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet. Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kontakt

Hans Henning JensenTeknik og Miljø


hhje@soroe.dk