Delvis ophævelse af plan

08. oktober 2019
Offentlig høring om ophævelse af en del af lokalplanen for Doktorhaven i Dianalund.

Sorø Byråd har i henhold til planlovens § 33, stk. 1, nr. 2, vedtaget at fremlægge et forslag om delvis ophævelse af Lokalplan SK 24 for Doktorhaven i Dianalund i offentlig høring.

Lokalplanområdet grænser op til Dr Sells Vej mod nord og til Holbergsvej mod øst. Det samlede planområde er indrammet med lys blå på nedenstående luftfoto, og den skraverede del er det areal, der nu foreslås udtaget af planområdet.

Luftfoto Med Planomraade Og Delvis Ophaevelse

Baggrund

Baggrunden er, at institutionen Filadelfia ejer tre ubebyggede arealer i det nuværende planområdes vestlige og sydlige del, der ønskes solgt som byggegrunde til opførelse af villaer (åben-lav boligbebyggelse). I lokalplanen er de tre arealer imidlertid udlagt til tæt-lav boligbebyggelse/rækkehuse, og da en lokalplans bestemmelser om arealanvendelse er principielle, kan de ikke fraviges med dispensation.

Da der kun vil blive tale om tre nye boliger, vurderes udarbejdelse af en ny lokalplan for denne del af området ikke at være påkrævet. Derfor har Byrådet i stedet besluttet at igangsætte en ophævelse af lokalplanen for den del af planområdet, der er skraveret på luftfotoet ovenfor.

Konsekvenserne af lokalplanens delvise ophævelse

For de ejendomme, hvor Lokalplan SK 24 ophæves, bliver konsekvensen, at de fremover vil blive administreret på grundlag af kommuneplanens rammebestemmelser og de generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet.

I kommuneplanen vil ramme Di.Bl 2 være plangrundlaget fremadrettet. Dette indebærer bl.a., at kommunen (med hjemmel i planlovens § 12, stk. 3) kan modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i den nævnte kommuneplanramme. Der er tale om en langt mere overordnet regulering end lokalplanens hidtidige detailregulering af bl.a. bebyggelses placering, omfang og ydre fremtræden.

Miljøvurdering

Sorø Kommune har i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" besluttet, at der ikke foretages en miljøvurdering af forslaget til delvis ophævelse af Lokalplan SK 24, da planlægningen ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Denne beslutning kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra denne offentliggørelse.

Hvis du ønsker at klage, skal klagen indsendes digitalt til Sorø Kommune via Planklagenævnets Klageportal hos Nævnenes Hus.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Sorø Kommune i Klageportalen. Klagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder/foreninger, før en klage behandles. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Sorø Kommune på e-mail: plan@soroe.dk, der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet. Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Fremlæggelse og frist for indsigelse

Den delvise ophævelse af Lokalplan SK 24 er fremlagt i perioden 8. oktober - 6. november 2019, og eventuelle bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den 6. november 2019 inden midnat, gerne via mail til plan@soroe.dk.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
plan@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø