Sorø Fjernvarmeværk

01. august 2019
Sorø Kommune har afgjort, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport for et nyt fjernvarmevarmeværk

Sorø Kommune har afgjort, at Sorø Fjernvarme A/S ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport (VVM) for opførelse af et biomassefyret fjernvarmeværk på Kragelundsvej 12, 4180 Sorø.

Afgørelsen er truffet på baggrund af en VVM-screening, hvor der ikke er fundet anledning til at antage, at projektet vil have væsentlige, negative indvirkninger på miljøet, jf. miljøvurderingsloven nr. 1225 af 25. oktober 2018, § 21, stk. 1. Begrundelsen fremgår af screeningen, jf. bilag B.

Afgørelse og bilag:

Afgørelse om ikke VVM
Bilag A - Anmeldelse fra ansøger
Bilag A - Kort og tegningsmateriale
Bilag B - VVM-screening

Klagevejledning

En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen, dvs. senest den 29. august 2019.

Alle, der har en retlig interesse i sagen, kan klage over afgørelsen om ikke-VVM til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning fremgår af afgørelsens side 2.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
landzone@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø