Nye vandløbsregulativer

08. juli 2019
De tre første af kommunens nye vandløbsregulativer, er efter 8 ugers høringsperiode blevet vedtaget

I henhold til § 5 i Bekendtgørelse nr. 919 af 27. juni 2016 om regulativer for offentlige vandløb, har Teknik- og Miljøudvalget besluttet at vedtage regulativerne for henholdsvis Dysager Bæk og Kongsholm Bæk samt Fjenneslev Vest Renden.

Efter otte ugers høringsperiode er der indkommet ganske få høringssvar, der har givet anledning til få redaktionelle justeringer

Der er udelukkende tale om en revision af regulativerne, og der er dermed ikke foretaget ændringer i krav til vandløbenes profil. 

De vedtagne regulativer kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er fire uger fra 8. juli 2019. Klagefristen er derfor den 5. august 2019 kl. 23.59.

Klageberettigede er:

  • enhver der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
  • landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klager behandles af Miljø og Fødevareklagenævnet. Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, skal klagen indsendes digitalt til Sorø Kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal. Du logger på med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for at klage. Gebyrets størrelse kan ses på www.naevneneshus.dk. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
vandloeb@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø