Kommuneplanforslag i høring

04. juni 2019
Forslag til Sorø Kommuneplan 2019-2030 er i høring fra den 4. juni til den 3. september 2019.

Sorø Byråd har i henhold til § 24 i Lov om planlægning vedtaget offentlig fremlæggelse af Forslag til Sorø Kommuneplan 2019-2030.

Byrådet har samtidig i henhold til 32, stk. 1, nr. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) vedtaget offentlig fremlæggelse af den ledsagende miljørapport.

Kommuneplanforslaget og den ledsagende miljørapport er i høring i perioden 4. juni - 3. september 2019.

Kommuneplanforslaget og den ledsagede miljørapport foreligger alene i digital form.

I planen er det muligt (via udskriftsfunktionen) at gemme planforslaget eller dele heraf i pdf-format.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde om kommuneplanforslaget lørdag den 17. august 2019 på Sorø Akademi.

Borgermødet finder sted samtidig med afholdelse af Folkemøde Sorø 2019.

Indsend kommentar

Ønsker du at indsende et høringssvar, opfordres du til at gøre det via menupunktet "Indsend kommentar" i det digitale kommuneplanforslag.

Du kan dog også vælge at indsende dine kommentarer direkte til e-mail plan@soroe.dk, eller sende et brev til Sorø Kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø, mrk: Forslag til Sorø Kommuneplan 2019-2030.

Dine kommentarer mv. skal være kommunen i hænde senest den 3. september 2019.

De indkomne kommentarer behandles forud for den endelige vedtagelse af kommuneplanen.

I den forbindelse vil dine kommentarer inklusiv dit/jeres navn og adresse blive offentligt tilgængeligt i forbindelse med den politiske behandling af den endelige vedtagelse af kommuneplanen. Ønsker du ikke at give samtykke til dette, bedes du give besked herom til plan@soroe.dk.

Overblik over ændringerne i kommuneplanforslaget 

Ønsker du et overblik over de ændringer, kommuneplanforslaget indebærer i forhold til den gældende Sorø Kommuneplan 2013-2024, kan du med fordel læse det ændringsnotat, der er udarbejdet i tilknytning til planforslaget. Ændringsnotatet findes i den digitale kommuneplan under menupunktet Forside/Ændringer af kommuneplanen.

Spørgsmål

Har du afklarende spørgsmål til kommuneplanforslaget i offentlighedsperioden, er du desuden velkommen til at kontakte Fagcenter Teknik, Miljø og Drift på tlf. 56 87 60 00.

Retsvirkninger

Retsvirkningerne af en kommuneplan er ifølge planlovens § 12 stk. 2 og 3:

Stk. 2. Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Stk. 3. Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
plan@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø