Lokalplan for omfartsvej

28. maj 2019
Forslag til lokalplan SK63 for omfartsvej øst om Tersløse er i høring til den 6. august 2019.

Planforslaget fastlægger bl.a. den principielle linjeføring for en omfartsvej øst om Tersløse og for en forlængelse af Per Degns Vej.

Sorø Byråd har i henhold til planlovens § 24 vedtaget at fremlægge Forslag til Lokalplan SK 63 - Omfartsvej ved Tersløse i offentlig høring. Lokalplanforslaget er ledsaget af Forslag til Tillæg 2-2019 til Sorø Kommuneplan 2013-2024.

Midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, som kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planloven et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst i et år.

Fremlæggelse og frist for indsigelse

Planforslagene er fremlagt i 10 uger i perioden 28. maj - 6. august 2019. Eventuelle bemærkninger skal derfor være kommunen i hænde senest tirsdag den 6. august 2019 inden midnat, gerne via e-mail til plan@soroe.dk.

Når du indsender bemærkninger til planforslaget, vil dit navn og din adresse komme til at fremgå af et offentligt tilgængeligt notat om de indkomne bemærkninger i høringsperioden. Dette notat følger sagen ved den politiske behandling af planens endelige vedtagelse. Ønsker du ikke at give samtykke til dette, bedes du nævne det ved din fremsendelse af høringsbemærkninger.

Miljøvurderings-screening

Byrådet har i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" besluttet, at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planforslagene. På baggrund af en VVM-screening er det vurderet, at planforslagene ikke vil indvirke så væsentligt på miljøet, at det kræver en egentlig miljøvurdering.

Ved vurderingen er der lagt vægt på:

 • At lokalplanen kun omfatter et mindre område på lokalt plan,
 • At lokalplanen ikke påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde.
 • At vejanlægget etableres i det åbne land i et område, hvor der ikke er nogen landskabsudpegninger,
 • At vejanlægget ikke etableres i nærheden af sårbar natur eller kendte forekomster af særligt beskyttelseskrævende plante- og dyrearter,
 • At vandværksboringer og grundvand sikres mod påvirkning ved uheld,
 • At gennembruddet af et beskyttet dige er meget kort og ikke vil påvirke oplevelsen af diget væsentligt,
 • At der kun er lokale og begrænsede gener i anlægsfasen,
 • At der er meget begrænsede miljøpåvirkninger i driftsfasen, og at de kan afværges med støjdæmpende foranstaltninger,
 • At vejanlægget etableres så terrænnært som muligt, således at det ikke vil påvirke kulturmiljøet væsentligt,
 • At alternative linjeføringer for vejanlægget er undersøgt, og
 • At en linjeføring syd og vest om Tersløse (uden for kulturmiljøet) vil være trafikalt dårligere på grund af længere afstand fra Dianalund til motorvejen og risiko for gennemkørende trafik i Tersløse. Desuden vil al trafik blive ledt ind i Dianalund via Per Degns Vej og belaste boligområderne her.

Beslutningen om, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering, kan påklages til Planklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål, inden 4 uger fra denne offentliggørelse.

Du klager via Klageportalen, der findes på www.naevneneshus.dk . Du logger på som du plejer, typisk med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Sorø Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1800 for virksomheder/foreninger. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Sorø Kommune på e-mail: plan@soroe.dk, der herefter videresender din anmodning til Planklagenævnet. Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt de vil imødekomme din anmodning.

Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter, at beslutningen er offentliggjort, dvs. den 25. juni 2019 inden midnat.

Lokalplaner

Gældende lokalplaner i Sorø Kommune kan ses på dette kort.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
plan@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø