Spildevandsplantillæg nr. 5

03. marts 2019
Høring af forslag til Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2016-19 samt afgørelse om ikke-miljøvurdering

Sorø Kommune har udarbejdet forslag til Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2016-19.


Sorø Kommunes Byråd godkendte den 27. februar 2019 forslag til Tillæg
nr. 5 til Spildevandsplan 2016-19 og den medhørende afgørelse om
ikke-miljøvurdering.


I forbindelse med udvidelse af Sorø Gymnastikefterskole, Topshøj, er
der behov for at tilpasse spildevandsplanens oplandsgrænser for det
separatkloakerede opland. Dels udpeges nyt kloakopland på de ubebyggede
arealer, svarende til lokalplan SK 62´s byggefelter, og dels
tilpasses kloakoplandet for eksisterende byggeri. Med tillægget fastsættes
desuden bestemmelser for afledning af tag - og overfladevand fra ny
bebyggelse, hvormed håndteringen af de øgede klimaskabte vandmængder
imødekommes.


Se forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2016-19 her.


Tillægget er i offentlig høring i perioden 4. marts 2019 til og med den
28. april 2019. Har du bemærkninger skal de sendes til spildevand@
soroe.dk, eller til Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Mrk.
"Spildevand", Rådhusvej 8, 4180 Sorø så vi har dem senest den 28.
april 2019.


Screening for pligt til miljøvurdering


Teknik, Miljø og Drift har endvidere foretaget den lovpligtige
miljøkonsekvensscreening af tillægget i forhold til miljøvurderingslovens
§ 8, stk. 2 og fundet, at planen ikke medfører væsentlige negative
miljøkonsekvenser. Se afgørelse og screening her.


Afgørelsen kan påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet. Klagen skal
indgives skriftligt inden 4 uger fra den dag, screeningsafgørelsen er
offentliggjort på hjemmesiden. Klagevejledning findes i afgørelsen.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
spildevand@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø