Skovrejsning uden VVM-pligt

13. februar 2019
Vi har truffet afgørelse om at skovrejsning på ca. 4 ha på Skelbækvej 1( 4293) ikke er VVM-pligtig.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport om Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM).

Sagen er screenet efter kriterierne fra bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr.1225 af 25/10/2018).

Afgørelsen om ikke VVM-pligt

Klagefristen på afgørelsen udløber den 13-03-2019.

Klagevejledning

Alle, der har en retlig interesse i sagen, kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Sorø Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Sorø Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Sorø Kommune på e-mail: landzone@soroe.dk, der herefter videresender din anmodning til Miljø- fødevareklagenævnet. Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt de vil imødekomme din anmodning.

Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter, at tilladelsen er offentliggjort.
Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En klage skal således være til-gængelig for Sorø Kommune i Klageportalen (det vil sige, at du har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
landzone@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø